Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Vật Lý 11

Bài 27.5, 27.6, 27.7 trang 71 SBT Vật Lý 11: Biểu thức nào kể sau không thế là sin của góc tới giới hạn igh đối với cặp môi trường tương ứng?

CHIA SẺ
Bài 27 Phản xạ toàn phần SBT Lý lớp 11. Giải bài 27.5, 27.6, 27.7 trang 71. Câu 27.5: Một tia sáng truyền trong hai môi trường theo đường truyền như Hình 27.3…; Biểu thức nào kể sau không thế là sin của góc tới giới hạn igh đối với cặp môi trường tương ứng?

27.5. Một tia sáng truyền trong hai môi trường theo đường truyền như Hình 27.3.

Chỉ ra câu sai

A. α là góc tới giới hạn.

B. Với i > α sẽ có phản xạ toàn phần.

C. Nếu ánh sáng truyền từ (2) tới (1) chỉ có phản xạ thông thường.

D. A, B, C đều sai.

Đáp án D

27.6. Ba môi trường trong suốt là không khí và hai môi trường khác có các chiết suất tuyệt đối n1 ; n2 (với n2 > n1). Lần lượt cho ánh sáng truyền đến mặt phân cách của tất cả các cặp môi trường có thể tạo ra.

Biểu thức nào kể sau không thế là sin của góc tới giới hạn igh đối với cặp môi trường tương ứng?

A. 1/n1             B. 1/n2             C. n1/n2                        D. n2/n1

Đáp án D

Bài 27.7: Có ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùng một góc tới, nếu ánh sáng đi từ (ì) vào (2) thì góc khúc xạ là 30°, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 45°.

a) Hai môi trường (2) và (3) thì môi trường nào chiết quang hơn ?

b) Tính góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa (2) và (3).

a)  \(\eqalign{
& {n_1}\sin i = {n_2}\sin {30^0} = {n_3}\sin {45^0} \cr
& \Rightarrow {{{n_2}} \over {{n_3}}} = {{\sin {{45}^0}} \over {\sin {{30}^0}}} \cr} \)

 (2) chiết quang hơn (3)

b)   \(\sin {i_{gh}} = {{\sin {{30}^0}} \over {\sin {{45}^0}}} = {1 \over {\sqrt 2 }} \Rightarrow {i_{gh}} = {45^0}\)