Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Vật Lý 11

Bài 26.1, 26.2, 2.63 trang 67 SBT Vật Lý 11: Tia nào là tia phản xạ ?

CHIA SẺ
Bài 26 Khúc xạ ánh sáng SBT Lý lớp 11. Giải bài 26.1, 26.2, 2.63 trang 67. Câu 26.1: Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và đúng…; Tia nào là tia phản xạ ?

Bài 26.1: Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và đúng

Tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới khi
Mọi môi trường trong suốt đều có
Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là
Định luật khúc xạ viết thành n1 sin i = n2 sin r có dạng

a)   chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.

b)   ánh sáng truyền vào môi trường chiết quang kém hơn.

c)    chiết suất tuyệt đối lớn hơn 1.

d)   một số không đổi.

e) một định luật bảo toàn

1 – b; 2 – c; 3 – a; 4 – e

26.2. Trong một thí nghiệm về sự khúc xạ ánh sáng, một học sinh ghi lại trên tấm bìa ba đường truyền của ánh sáng như Hình 26.l, nhưng quên ghi chiều truyền. (Các) tia nào kể sau có thể là tia khúc xạ ?

A. IR1                  B. IR2.

C. IR3.                 D. IR1 hoặc IR3. .

Đáp án A

26.3. Tiếp theo Câu 26.2, vẫn với các giả thiết đã cho, tia nào là tia phản xạ ?

A. IR3.                 B. IR2.      C. IR1      D. Không có tia nào.

Đáp án B