Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Vật Lý 11

Bài 19-20.7, 19-20.8, 19-20.9 trang 49 SBT Vật Lý 11: Xác định cảm ứng từ của từ trường đều ?

CHIA SẺ
Bài 19-20 Từ trường – lực từ – cảm ứng từ SBT Lý lớ 11. Giải bài 19-20.7, 19-20.8, 19-20.9 trang 49. Câu 19-20.7: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 128 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,83 T…;  Xác định cảm ứng từ của từ trường đều ?

Bài 19-20.7: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 128 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đểu có cảm ứng từ 0,83 T. Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn này có cường độ 18 A.

A. 19 N.                        B. 1,9 N.

C. 191 N.                      D. 1910 N.

Đáp án A

Áp dụng công thức về lực từ : F = Blsinα

Vì dòng điện thẳng đặt vuông góc với các đường sức từ trong từ trường đều, nên α = π/2 và sinα = 1. Từ đó suy ra lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn: F = 0,83.18.128.10-2 ≈ 19N

Bài 19-20.8: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 89 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trựờng đều. Cho biết khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn có cường độ 23 A, thì đoạn dây dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,6N. Xác định cảm ứng từ của từ trường đều.

A. 78.10-5 T.

B. 78.10-3 T.

C. 78 T.

D. 7,8.10-3T.

Đáp án B

Lập luận tương tự bài taapj19 – 20.7, với α = π/2 và sinα = 1, ta suy ra cảm ứng từ của từ trường đều có độ lớn bằng:

\(B = {F \over {I\ell }} = {{1,6} \over {{{23.89.10}^{ – 2}}}} \approx {78.10^{ – 3}}T\)

Bài 19-20.9: Một đoạn dây dẫn đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,35 T. Khi dòng điện cường độ 14,5 A chạy qua đoạn dây dẫn, thì đoạn dây dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,65 N. Nếu hướng của dòng điện hợp với hướng của từ trường một góc 30° thì độ dài của đoạn dây dẫn bằng bao nhiêu ?

Áp dụng công thức về lực từ : F = BIl sinα, ta suy ra độ dài của đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua :

\(\ell = {F \over {BIsin{{30}^0}}} = {{1,65} \over {0,35.14,5.0,50}} \approx 0,65m\)