Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Vật Lý 11

Bài III.14, III.15, III.16 trang 46 SBT Vật Lý 11: Hãy vẽ sơ đồ mạch chỉnh lưu dòng điện dùng bốn điôt bán dẫn mắc thành một cầu chỉnh lưu ?

CHIA SẺ
Bài ôn tập chương III SBT Lý lớp 11. Giải bài III.14, III.15, III.16 .14: Xác định vận tốc v của êlectron bay trong điện trường giữa anôt và catôt của điôt chân không khi hiệu điện thế giữa…; Vẽ sơ đồ mạch chỉnh lưu dòng điện dùng bốn điôt bán dẫn mắc thành một cầu chỉnh lưu ?

Bài III.14: Xác định vận tốc v của êlectron bay trong điện trường giữa anôt và catôt của điôt chân không khi hiệu điện thế giữa hai điện cực này là UAK = 1800 V. Cho biết êlectron có khối lượng m = 9,1,10-31 kg và điện tích -e = -l,6.10-19C. Coi rằng êlectron bay ra khỏi catôt với vận tốc v0 = 0.

Gọi U là hiệu điện thế giữa anot và catot. Trong điot chân không, electron chịu tác dụng của điện trường, bay từ catot đến anot. Khi đó độ biến thiên động năng của electron có giá trị bằng công của lực điện trường:

\({{m{v^2}} \over 2} – {{mv_0^2} \over 2} = eU\)

Vì vận tốc chuyển động nhiệt của electron khá nhỏ có thể bỏ qua, nên có thể xem như electron rời khỏi catot với vận tốc v0 = 0. Như vậy, ta suy ra:

\({{m{v^2}} \over 2} = eU \Rightarrow v = \sqrt {{{2eU} \over m}} \)

Thay số, ta tìm được:

 \(v = \sqrt {{{{{2.1,6.10}^{ – 19}}.1800} \over {{{9,1.10}^{ – 31}}}}} \approx {2,5.10^7}m/s\)

Bài III15: Vẽ sơ đồ mạch chỉnh lưu dòng điện dùng bốn điôt bán dẫn mắc thành một cầu chỉnh lưu, trong đó ghi rõ chiều của dòng điện chạy qua mỗi điôt và qua điện trở tải.

Cầu chỉnh lưu (Hình III.1G) gồm bốn điot bán dẫn được nối với nhau tại các điểm 1 – 2 – 3 – 4, trong đó hai đầu 1 – 3 nối với nguồn điện xoay chiều ~u và hai đầu 2 – 4 nối với điện trở tải R. Chiều dòng điện chạy qua mỗi điôt trong mạch cầu và qua điện trở tải được chỉ thị bằng các mũi tên.

Bài III.16*: Bảng dưới đây ghi kết quả đo cường độ dòng điện I chạy qua điôt chỉnh lưu loại D4007 tương ứng với hiệu điện thế U đặt vào hai cực của điôt:

Lớp p-n phân cực thuận

Lớp p-n phân cực ngược

U(Ỵ)

/ (mA)

Ư(V)

/ (mA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

0,20

0,00

0,40

0,00

0,20

0,00

0,60

1,90

0,40

0,00

0,65

5,40

0,80

0,00

0,70

14,6

1,00

0,00

0,73

29,4

1,50

0,00

a) Hãy vẽ đồ thị I = f(U)  biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I chạy qua điôt chỉnh lưu vào hiệu điện thế U giữa hai cực của điôt bán dẫn.

b) Đồ thị này cho thấy điôt chỉnh lưu có tác dụng như thế nào ?

a) Đồ thị I = f(U) có dạng như hình III.2G.

Chọn tỉ xích trên các trục tọa độ:

– trục hoành biểu diễn hiệu điện thế U : 10 ô ứng với 0,25V;

– trục hoành biểu diễn cường độ dòng điện I : 10 ô ứng với 5,00mA.

b) Đồ thị này cho thẩy điôt chỉnh lưu chỉ cho dòng điện chạy qua nó theo một chiều ứng với các giá trị dương của hiệu điện thế U đặt vào hai cực của nó. Hơn nữa cường độ dòng điện I chạy qua điôt chỉ tăng mạnh khi U > 0,3V – 0,4V.