Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Kiểm tra 15 phút môn Hóa học 11 Chương IV: Lập công thức phân tử của hợp chất A?

Trộn 12cm3 một hiđrocacbon A ở thể khí với 60cm3 oxi (lấy dư) rồi đốt cháy. Sau khi làm lạnh để nước ngưng tụ rồi đưa về điều kiện ban đầu thì thể tích khí còn lại là 48cm3, trong đó 24cm3 hấp thụ bởi KOH … trong Kiểm tra 15 phút môn Hóa học 11 Chương IV.  Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Đốt cháy hoàn toàn 0,295 gam chất hữu cơ A chứa C, H, O thu được 0,44 gam CO2 và 0,225 gam H2O. Trong một thí nghiệm khác, phân tích một khối lượng chất A như trên cho 55,8cm3 N2 (ở đktc). Tỉ khối hơi của A so với không khí là 2,04. Lập công thức phân tử của hợp chất A.

2. Trộn 12cm3 một hiđrocacbon A ở thể khí với 60cm3 oxi (lấy dư) rồi đốt cháy. Sau khi làm lạnh để nước ngưng tụ rồi đưa về điều kiện ban đầu thì thể tích khí còn lại là 48cm3, trong đó 24cm3 hấp thụ bởi KOH, phần còn lại bị hấp thụ bởi photpho. Tìm công thức pân tử của A (các thể tích đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).


1.Theo đề bài ra, ta có:                      \(\begin{array}{l}{M_A} = 2,04 \times 29 = 59\\{m_C} = \dfrac{{0,44}}{{44}} \times 12 = 0,12\left( {gam} \right)\\{m_H} = \dfrac{{0,225}}{{18}} \times 2 = 0,025\left( {gam} \right)\\{m_O} = 0,295 – \left( {0,12 + 0,025 + 0,07} \right) = 0,08\left( {gam} \right)\end{array}\)

Gọi công thức tổng quát của A: CxHyOzNt

Lập tỉ lệ:

\(\begin{array}{l}x:y:z:t \\= \dfrac{{0,12}}{{12}}:\dfrac{{0,025}}{1}:\dfrac{{0,08}}{{16}}:\dfrac{{0,07}}{{14}}\\{\rm{                = 0,01 : 0,025 : 0,005 : 0,005}}\\{\rm{                = 2:5:1:1}}\end{array}\)

Suy ra, công thức nguyên của A: (C2H5ON)n

Advertisements (Quảng cáo)

Mà: \({M_A} = 59\)

\(\Leftrightarrow \left( {24 + 5 + 16 + 24} \right)n = 59 \Rightarrow n = 1\)

Vậy công thức phân tử của A: C2H5ON.

2. Cách 1     \(\begin{array}{l}{C_x}{H_y} + \left( {x + \frac{y}{4}} \right){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O\\{\rm{  12}} \;\;\;\to \;\;\;{\rm{ 12}}\left( {x + \frac{y}{4}} \right){\rm{           \;\;\;\;\;     12x               \;   c}}{{\rm{m}}^3}\end{array}\)

\({V_{C{O_2}}}\) (do KOH hấp thụ) \( = 12x = 24 \Rightarrow x = 2\)

Advertisements (Quảng cáo)

\({V_{C{O_2}}}\) (do P hấp thụ) \( = 60 – 12\left( {x + \dfrac{y}{4}} \right) = 48 – 24 \)

\(\Rightarrow y = 4\)

Vậy công thức phân tử của A: C2H4.

Cách 2.    \(\begin{array}{l}{C_x}{H_y} + \left( {x + \frac{y}{4}} \right){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O\\\;\;\;{\rm{  1}} \to {\rm{    }}\;\;\;\left( {x + \frac{y}{4}} \right){\rm{                     \;\;\;\;\;\;\;\;\;x              \;        c}}{{\rm{m}}^3}\\{\rm{\;\;\; 12          \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;  36      \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;                    24             \;       c}}{{\rm{m}}^3}\end{array}\)

\({V_{{O_2}}}\)dư = 48 – 24 = 24 (cm3);

\({V_{{O_2}}}\)phản ứng = 60 – 24 = 36 (cm3)

Vậy công thứ phân tử của A: C2H4.

Advertisements (Quảng cáo)