Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Kiểm tra 15 phút Chương IV Hóa học 11: Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ Z có công thức nguyên là (C3H8O)n?

CHIA SẺ
Một hỗn hợp X gồm 0,2 mol C4H6; 0,3 mol C4H8 và 0,3 mol một hiđrocacbon Z. Phân tử khối trung bình của X là 56,25. Hỏi công thức phân tử của hiđrocacbon Z là gì? … trong Kiểm tra 15 phút Chương IV Hóa học 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Khi phân tích định lượng một hợp chất hữa cơ X thì thu được 54,5% cacbon; 9,1% hiđro và còn lại là oxi. Xác định công thức phân tử của hợp chất X.

2. Một hỗn hợp X gồm 0,2 mol C4H6; 0,3 mol C4H8 và 0,3 mol một hiđrocacbon Z. Phân tử khối trung bình của X là 56,25. Hỏi công thức phân tử của hiđrocacbon Z là gì?

3. Một hợp chất hữu cơ Z có công thức nguyên là (C3H8O)n. Xác định công thức phân tử của hợp chất trên.


1. Gọi công thức tổng quát của X là: CxHyOz

Theo đề bài ra, ta  có:

%mC = 54,5%; %mH = 9,1% và %mO = 36,4%

Lập tỉ lệ: \(x:y:z = \dfrac{{54,5}}{{12}}:\dfrac{{9,1}}{1}:\dfrac{{36,4}}{{16}} \)\(\,= 2:4:1\)

\( \Rightarrow \) CTN của X: (C2H4O)n

Với MX = 88 \( \Rightarrow n = 2\)

Vậy công thức phân tử là: C4H8O2.

2. Ta có: \({\overline M _X} = \dfrac{{0,2 \times 54 + 0,3 \times 56 + 0,3\left( {12x + y} \right)}}{{0,8}} = 56,25\)

\( \Leftrightarrow 12x + y = 58\) (x, y nguyên dương)

Vậy nghiệm hợp lí: \(\left\{ \begin{array}{l}x = 4\\y = 10\end{array} \right.\)

Vậy công thức phân tử: C4H10.

3. Áp dụng điều kiện ràng buộc: \(y \le 2x + 2\) với x, y nguyên dương

\( \Rightarrow 8n \le 3n \times 2 + 2 \Rightarrow n \le 1 \Rightarrow \) duy nhất n = 1

Vậy công thức phân tử của Z là: C3H8O.