Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương II Hóa lớp 11: Viết phản ứng điều chế NH3 từ các chất NH4Cl; AIN và Ca3?

CHIA SẺ
Cho phản ứng oxi hóa – khử sau: \(Al + HN{O_3} \to Al{\left( {N{O_3}} \right)_3} + {N_2}O \uparrow \)\(\, + {N_2} \uparrow  + {H_2}O\). Nếu tỉ lệ N2O và N2 là 2 : 3 thì sau khi cân bằng tỉ lệ số mol \({n_{Al}}:{n_{{N_2}O}}:{n_{{N_2}}}\) là bao nhiêu? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương II Hóa lớp 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Cho các chất sau: NH4Cl; AIN và Ca3N2. Viết phản ứng điều chế NH3 từ các chất trên.

2. Cho các chất sau: \({H_2}S{O_4};CaO;CuC{l_2};CuO;NaOH;\)\(\,{O_2};HCl;NaCl;C{l_2}.\) Chất nào tác dụng được với NH3 ở điều kiện thích hợp?

3. Cho phản ứng oxi hóa – khử sau:

\(Al + HN{O_3} \to Al{\left( {N{O_3}} \right)_3} + {N_2}O \uparrow \)\(\, + {N_2} \uparrow  + {H_2}O\)

Nếu tỉ lệ N2O và N2 là 2 : 3 thì sau khi cân bằng tỉ lệ số mol \({n_{Al}}:{n_{{N_2}O}}:{n_{{N_2}}}\) là bao nhiêu?


1.    \(\begin{array}{l}N{H_4}Cl + NaOH \to NaCl + N{H_3} \uparrow  + {H_2}O\\C{a_3}{N_2} + 6{H_2}O \to 3Ca{\left( {OH} \right)_2} + 2N{H_3} \uparrow \\AIN + 3{H_2}O \to N{H_3} \uparrow  + Al{\left( {OH} \right)_3} \downarrow \end{array}\)

2.    \(HCl + N{H_3} \to N{H_4}Cl\)

                          (Khói trắng)

3. Các phản ứng xảy ra:       \(\begin{array}{l}8Al + 30HN{O_3} \to 8Al{\left( {N{O_3}} \right)_3} + 3{N_2}O \uparrow  + 15{H_2}O{\rm{    }}\left( 1 \right)\\10Al + 36HN{O_3} \to 10Al{\left( {N{O_3}} \right)_3} + 3{N_2} \uparrow  + 18{H_2}O{\rm{    }}\left( 2 \right)\end{array}\)

Để có tỉ lệ N2O : N2 = 2 : 3, ta nhân phương trình (2) với 1,5 rồi cộng hai phương trình vế theo vế ta được:

\(23Al + 84HN{O_3} \to 23Al\left( {N{O_3}} \right) \)\(\,+ 3NO + 4,5{N_2} \uparrow  + 42{H_2}O\)

Vậy tỉ lệ: \({n_{Al}}:{n_{{N_2}O}}:{n_{{N_2}}} = 23:3:4,5 \)\(\,= 46:6:9\)