Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương II Hóa học 11: Cần bao nhiêu m3 khí amoniac (đktc) để sản xuất 700kg dung dịch HNO3 99%?

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam bột sắt vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Xác định giá trị của V? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương II Hóa học 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam bột sắt vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Xác định giá trị của V.

2. Cần bao nhiêu m3 khí amoniac (đktc) để sản xuất 700kg dung dịch HNO3 99%? Biết rằng có 98,56% amoniac được chuyển thành axit.


1. Ta có: \({n_{Fe}} = \dfrac{{11,2}}{{56}} = 0,2\left( {mol} \right)\)

Phản ứng:        \(\begin{array}{l}Fe + 6HN{O_3} \to Fe{\left( {N{O_3}} \right)_3} + 3N{O_2} \uparrow  + 3{H_2}O{\rm{          }}\left( 1 \right)\\0,2\;\;\;{\rm{   }} \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\rm{                                   0,6                     }}\left( {mol} \right)\end{array}\)

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{N{O_2}}} = 0,6\left( {mol} \right)\)

\(\Rightarrow {V_{N{O_2}}} = 0,6 \times 22,4 = 13,44\left( l \right)\)

2. Phản ứng xảy ra:               \[\begin{array}{l}4N{H_3} + 5{O_2} \to 4NO \uparrow  + 6{H_2}O(1)\\2NO + {O_2} \to 2N{O_2}\left( 2 \right)\\4N{O_2} + 2{H_2}O + {O_2} \to 4HN{O_3}\left( 3 \right)\end{array}\]

Nhận xét từ (1), (2) và (3) ta thấy: cứ 1 mol NH3 tạo thành 1 mol HNO3 hay 22,4 lít NH3 tạo ra 63gam HNO3.

Advertisements (Quảng cáo)

Cách 1.

Khối lượng HNO3 tạo ra trong 700kg dung dịch HNO3 99% là:                                       \(\begin{array}{l}{m_{HN{O_3}}} = \dfrac{{99 \times 700}}{{100}} = 693\left( {kg} \right)\\ \Rightarrow {n_{HN{O_3}}} = \dfrac{{693}}{{63}} = 11\left( {kml} \right)\end{array}\)

Từ nhận xét trên \( \Rightarrow {n_{HN{O_3}}} = {n_{N{H_3}}} = 11\left( {kmol} \right)\)

                           \( \Rightarrow {V_{N{H_3}}} = 22,4 \times 11 = 246,4\left( {{m^3}} \right)\)

Nhưng chỉ có 98,56% NH3 chuyển thành HNO3 nên lượng NH3 thực tế cần dùng là:

\(246,4 \times \dfrac{{100}}{{98,56}} = 250\left( {{m^3}} \right)\)

Advertisements (Quảng cáo)

Cách 2. Có thể tóm tắt thành sơ đồ:

               \(N{H_3} \to NO \to N{O_2} \to HN{O_3}\)

Theo sơ đồ: để có 63kg HNO3 cần 22,4m3 khí NH3.

Vậy muốn có 693kg HNO3 cần x m3 khí NH3

\( \Rightarrow x = \dfrac{{693 \times 22,4}}{{63}} = 246,4\left( {{m^3}} \right)\)

Vì hiệu suất phản ứng 98,56% nên lượng NH3 thực tế đem dùng là:

\(\dfrac{{246,6 \times 100}}{{98,56}} = 250\left( {{m^3}} \right)\)

Advertisements (Quảng cáo)