Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh lớp 11: Mô tả cấu tạo của một hoa mà em biết?

CHIA SẺ
Mô tả cấu tạo của một hoa mà em biết? Hoa đơn tính: như hoa bầu, bí, ngô,.. trên có đài hoa, cánh hoa, một bông hoa chỉ có nhị ( cơ quan sinh dục đực) là hoa đực … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh lớp 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1.Mô tả cấu tạo của một hoa mà em biết .

2. Trình bày nguốn gốc của hạt và quả ?


Câu 1: – Hoa đơn tính: như hoa bầu, bí, ngô,.. trên có đài hoa, cánh hoa, một bông hoa chỉ có nhị ( cơ quan sinh dục đực) là hoa đực và nhụy ( cơ quan sinh dục cái ) là hoa cái.

– Hoa lưỡng tính: như hoa đậu, phượng , lúa,… thì có cả nhị và nhụy trên cùng một hoa.

– Bộ phân cái của hoa có đầu nhụy, ống phấn và bầu nhụy ( chứa noãn), bộ phận đực có bao phấn ( chứa hạt phấn ).

Câu 2: – Hạt là noãn đã thụ tinh chuyển hóa thành. Hạt gồm hợp tử và nội nhũ.

– Quả là bầu nhụy sinh trưởng chuyển hóa thành. Qúa trình hình thành quả xảy ra đồng thời với quá trình hình thành hạt.