Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh học 11: Cây dâu tây sinh sản bằng gì?

Cây dâu tây sinh sản bằng gì? Trồng khoai lang bằng cách nào sau đây đề cho hiệu quả kinh tế cao nhất ? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh học 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nhóm các cây nào sau đây snh sản bằng thân rễ ?

A. Cỏ gấu, khoai lang

B. Khoai lang, rau má

C. Chuối, nghệ

D. Cỏ tranh, tre.

2. Cây dâu tây sinh sản bằng:

A. Thân củ

B. Thân rễ

C. Rễ củ

D. Thân bò.

3. Trồng khoai lang bằng cách nào sau đây đề cho hiệu quả kinh tế cao nhất ?

A. Bằng lá

B. Bằng chiết cành

C. Bằng các đoạn thân xuống đất

D. Bằng củ.

4. Cây ăn quả lâu năm có thể được trồng bằng những phương pháp nào ?

A. Gieo hạt, chiết, ghép cành

B. Gieo hạt, giâm, ghép cành

C. Chiết cành, giâm , gieo hạt

D. Giâm, chiết, ghép cành.

5. Mục đích của việc bóc một phần vỏ của cành khi chiết là:

A. Kích thích ra rễ phần trên

B. Để nhanh cho quả sai khi chết

C. Để cành chiết dễ đẻ nhánh

D. Để tiện cho việc cắt rời cành khỏi cây.

Advertisements (Quảng cáo)

6. Thực vật nào sau đây sinh sản bằng bào tử

A. Cây trường sinh

B. Cây cọ

C. Dương xỉ

D. Cây thông.

7. Sinh sản bào tử có những ngành thực vật nào ?

A. Rêu, quyết

B. Rêu, hạt trần

C. Quyết. hạt kín

D. Quyết, hạt trần.

8. Sinh sản vô tính là:

A. Tạo ra cây con giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái

B. Tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái

C. Tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái

D. Tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ,  không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

9. Những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành là vì:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Dễ trồng và ít công chăm sóc.

B. Để tránh sâu bệnh gây hại.

C. Rễ nhân giống nhanh và nhiều.

D. Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.

1.0. Trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng:

A. Rễ phụ                       B. Thân rễ

C. Thân bò                     D. Lóng.

1.1. Sinh sản bằng bào tử là:

A. Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của nhửng thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và thể giao tử.

B. Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh ở những thực vật có xem kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể

C. Tạo ra thế hệ mới từ hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xem kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.

D. Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do nguyên phân ở những thực vật có xem kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.

1.2. Đặc điểm di truyền của các bào tử sinh sản ở rêu là:

A. Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây đơn bội.

B. Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây đơn bội.

C. Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội.

D. Mang bộ nhiễm sắc thể dơn bội và hình thành cây lưỡng bội.

1.3. Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép là vì:

A. Đề tránh gió mưa làm lay cành ghép.

B. Loại bỏ sâu bệnh trên lá cây.

C. Để tiết kiệm nguốn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá.

D. Để tập trung nước nuôi các cành ghép.

1.4. Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô ?

A. Phục chế những cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất.

B. Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền.

C. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh.

D. Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống.

1.5. Đặc điềm của bào tử là :

A. Tạo được nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.

B. Tạo được nhiều cá thể của một thề hệ, được phát tán chỉ nhờ nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.

C. Tạo được nhiều cá thể của một thế hệ, được  phát tán chỉ nhờ gió, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.

D. Tạo được ít cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.


1

2

3

4

5

D

D

C

A

A

6

7

8

9

10

C

A

C

D

B

11

12

13

14

15

B

B

D

D

C

Advertisements (Quảng cáo)