Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Toán 10

Bài 27, 28, 29 trang 114 SBT Toán Đại số 10: Xét dấu biểu thức sau: f( x ) = 3/(2 x – 1) – 1/(x + 2)

CHIA SẺ

Bài 3 Dấu của nhị thức bậc nhất SBT Toán lớp 10. Giải bài 27, 28, 29 trang 114 Sách bài tập Toán Đại số 10. Câu 27: Xét dấu biểu thức sau…

Bài 27: Xét dấu biểu thức sau:

\(f(x) = ( – 2x + 3)(x – 2)(x + 4)\)

Bài 28: Xét dấu biểu thức sau:

\(f(x) = {{2x + 1} \over {(x – 1)(x + 2)}}\)

Bài 29: Xét dấu biểu thức sau:

\(f(x) = {3 \over {2x – 1}} – {1 \over {x + 2}}\)

\(f(x) = {{3(x + 2) – (2x – 1)} \over {(2x – 1)(x + 3)}} = {{x + 7} \over {(2x – 1)(x + 2)}}\)