Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Sinh học 10

Bài 40 trang 161 SBT Sinh 10: Tế bào ấy đang ở kì đâu của quá trình nào?

CHIA SẺ
Chương IV Phân bào SBT sinh lớp 10. Giải bài 40 trang 161 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 40: Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào chuột đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 19 NST, mỗi NST có 2 Crômatit…

40. Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào chuột đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 19 NST, mỗi NST có 2 Crômatit. Tế bào ấy đang ở:

A. Kì đầu của giảm phân II.

B. Kì đầu của nguyên phân.

C. Kì cuối của giảm phân II.

D. Kì đầu của giảm phân I.

Chọn đáp án A