Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Sinh lớp 10 Chương IV Phần 2: Nêu ý nghĩa sinh học của quá trình giảm phân?

CHIA SẺ
Nêu ý nghĩa sinh học của quá trình giảm phân? iảm phân là hình thức sinh sản của tế bào sinh dục (noãn bào bậc 1, tinh bào bậc 1) xảy ra ở thời kì chín của tế bào này … trong Kiểm tra 15 phút Sinh lớp 10 Chương IV Phần 2. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nêu ý nghĩa sinh học của quá trình giảm phân?

2. Nêu những diễn biến trong quá trình giảm phân II?


1. Ý nghĩa sinh học của quá trình giảm phân

– Giảm phân là hình thức sinh sản của tế bào sinh dục (noãn bào bậc 1, tinh bào bậc 1) xảy ra ở thời kì chín của tế bào này.

– Nhờ sự phân li của NST trong cặp tương đồng xảy ra trong giảm phân, số lượng NST trong giao tử giảm xuống còn n NST.nên khi thụ tinh, bộ NST 2n của loài lại được phục hồi

– Sự trao đổi chéo giữa 2 crômatit trong cặp NST kép tương đồng xảy ra ở kì đầu,sự phân li độc lập và tổ hợp tự do giữa những NST kép trong cặp tương đồng xảy ra ở kì sau của giảm phân 1 đã tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau là cơ sở cho sự xuất hiện biến dị tổ hợp

2. diễn niến giảm phân II

Kì đầu

– NST vẫn giữ nguyên hình dạng cấu trúc như kì cuối lần phân bào 1

Sợi tơ thoi phân bào mới xuất hiện nối liền hai cực tế bào

– Các NST kép dính vào sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động

Kì giữa

– Các NST kép tập trung và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

Kì sau

– Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động hình thành 2 NST đơn phân li độc lập về hai cực của tế bào

Kì cuối

– Sợi tơ của thoi phân bào biến mất, màng nhân và nhân con xuất hiện trở lại. Tế bào chất phân chia thành 1 TB con mang bộ NST đơn bội ( n )

– NST tháo xoắn -> dạng sợi mảnh