Trang Chủ Chủ đề Kiểm tra 15 phút chương 4 Toán Đại 9

Kiểm tra 15 phút chương 4 Toán Đại 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 4 Đại số lớp 9 có đáp án: Tính khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 4 Đại số lớp 9 có đáp án: Tính khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai
Người ta hòa tan 4 gam chất lỏng thứ nhất với 3 gam chất lỏng thứ hai để được hỗn hợp dung dịch có khối lượng riêng là 70 g/cm3... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 4...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 4 Đại số: Một tổ học sinh chuyển \(105\) bó sách về thư viện … Hỏi số học sinh trong tổ là bao nhiêu?
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 4 Đại số: Một tổ học sinh chuyển (105) bó sách về thư viện … Hỏi số học sinh...
Một tổ học sinh chuyển (105) bó sách về thư viện. Đến buổi lao động có hai học sinh bị ốm không tham gia được, vì vậy mỗi người phải chuyển thêm (6) bó nữa mới hết số sách...
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 9 Chương 4 Đại số: Quãng đường AB dài \(90\;km\), có hai ô tô khởi hành cùng một lúc … Tính vận tốc mỗi xe?
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 9 Chương 4 Đại số: Quãng đường AB dài (90;km), có hai ô tô khởi hành cùng một lúc … Tính...
 Quãng đường AB dài (90;km), có hai ô tô khởi hành cùng một lúc. Ô tô thứ nhất đi từ A đến B, ô tô thứ hai đi từ B đến A. Sau 1 giờ hai xe gặp nhau...
Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 4 Đại số: Tính thời gian để mỗi vòi chảy một mình đầy bể?
Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 4 Đại số: Tính thời gian để mỗi vòi chảy một mình đầy bể?
Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì 6 giờ đầy bể. Nếu mỗi vòi chảy một mình cho đầy bể thì vòi thứ hai cần nhiều hơn vòi thứ nhất là 5 giờ. Tính thời gian để...
Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 4 Đại số: Một đội xe cần chở \(36\) tấn hàng … Hỏi đội xe lúc đầu có bao nhiêu xe?
Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 4 Đại số: Một đội xe cần chở (36) tấn hàng … Hỏi đội xe lúc đầu có...
Một đội xe cần chở (36) tấn hàng. Trước khi làmm việc đội được bổ sung thêm 3 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn 1 tấn so với dự định. Hỏi đội xe lúc đầu có bao...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 4 Đại số: Giải phương trình: 1/(x + 1) + 2/(x – 2) = 1
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 4 Đại số: Giải phương trình: 1/(x + 1) + 2/(x – 2) = 1
Giải phương trình:({1 over {x + 1}} + {2 over {x - 2}} = 1.); Giải phương trình : ({x^2} - 4x + 3left| {x - 2} right| + 6 = 0.) ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán...
Kiểm tra 15 phút Đề số 4 Bài 7 Chương 4 Đại số 9: Tìm m để phương trình x^4 – 3.x^2 + m – 1 = 0 có đúng ba nghiệm
Kiểm tra 15 phút Đề số 4 Bài 7 Chương 4 Đại số 9: Tìm m để phương trình x^4 – 3.x^2 + m – 1 = 0 có...
Giải phương trình: (sqrt {3{x^2} - 9x + 1}  = 2 - x); ({left( {x + 1} right)^2} + left| {x + 1} right| - 2 = 0.) ... trong Kiểm tra 15 phút Đề số 4 Bài 7 Chương 4 Đại...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán – Chương 4 Đại số: Tìm m để phương trình x^4 – 2.x^2 + m – 1 = 0 có bốn nghiệm phân biệt
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán – Chương 4 Đại số: Tìm m để phương trình x^4 – 2.x^2 + m – 1 = 0 có...
Tìm m để phương trình ({x^4} - 2{x^2} + m - 1 = 0) có bốn nghiệm phân biệt; Giải phương trình ... trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán - Chương 4 Đại số. Xem Đề và đáp...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 4 Đại số 9: Không giải phương trình, hãy cho biết số nghiệm của phương trình x^4 -5x^2 +4 = 0
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 4 Đại số 9: Không giải phương trình, hãy cho biết số nghiệm của phương trình x^4 -5x^2 +4 = 0
Không giải phương trình, hãy cho biết số nghiệm của phương trình ({x^4} - 5{x^2} + 4 = 0.); Giải phương trình ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 4 Đại số 9. Xem Đề và đáp án đầy...
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 4 Đại số 9: Giải phương trình: 9x^4 + 2.x^2 – 32 = 0
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 4 Đại số 9: Giải phương trình: 9x^4 + 2.x^2 – 32 = 0
Không giải phương trình, chứng tỏ phương trình ({x^4} + 2{x^2} - 5 = 0) luôn có hai nghiệm khác dấu ... trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 4 Đại số 9. Xem Đề và đáp án đầy...