Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 – Phòng GD Tân Yên 2019: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 6cm; AC = 8cm. Độ dài đường cao AH

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán của phòng giáo dục Tân Yên gồm 6 câu trắc nghiệm và 4 bài tự luận như sau:

I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất

Câu 1: Căn bậc hai của 16 bằng

A. 4    B. ¯+4     C. ¯+2    D. 8

Câu 2: Điều kiện xác định của √-2(x – 1) là:

A. x≥0    B. x≤1    C. x≥3       D. x≥1

Câu 3: Trong 4 số 3√5, 4√3, 5√2 và 7 số lớn nhất là

A. 3√5    B. 4√3             C. 5√2      D. 7

Câu 5: Rút gọn biểu thức  với a<0 có kết quả là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. a²     B. 2a     C. a       D. -a

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 6cm; AC = 8cm. Độ dài đường cao AH là:

A.10cm         B. 1,4cm          C. 2,4cm           D. 4,8cm

Câu 6. Cho tam giác đều ABC có cạnh 12 cm, đường cao AH. Khi đó AH bằng

Advertisements (Quảng cáo)

A. 2√3 cm      B. 4√3cm         C. 6√3cm       D. 6cm

II. Tự luận

Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a. √45 – 2√20 + √(2 -√5)²     b. 

Bài 2: (2 điểm)

1. Cho biểu thức P = (√x/√x  -1 + √x/x-1) * 

a, Rút gọn P

b, Tìm x để P>2

2. giải phương trình sau:

Bài 3: (3 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)