Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập SGK Hóa 9

Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 112 Hóa lớp 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

[Bài 35 hóa 9]: giải bài 1, 2, 3, 4 ,5 trang 112 SGK Hóa 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Lý thuyết: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

I. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử

Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II. (mỗi hóa trị được biểu diễn bằng một gạch nối giữa hai nguyên tử liên kết)

2. Mạch cacbon

Trong hợp chất hữu cơ, các nguyên tử cacbon di liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon. Có 3 loại mạch cacbon là mạch không phân nhánh (mạch thẳng), mạch nhánh và mạch vòng.

3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Thí dụ: cùng công thức phân tử C2H6O nhưng trật tự liên kết giữa các nguyên tử khác nhau, tạo thành hai hợp chất khác nhau là rượu etylic và đimetyl ete.

II. CÔNG THỨC CẤU TẠO

Công thức cấu tạo là công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Như vậy, công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Advertisements (Quảng cáo)

Hướng dẫn giải bài tập Hóa 9 trang 112: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 1: Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng :

Công thức đúng:

2016-05-16_145341


Bài 2 : Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :

CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.

Biết rằng brom có hoá trị I.

Advertisements (Quảng cáo)

Giải bài 2:


Bài 3 Hóa 9 trang 112: Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau : C3H6, C4H8, C5H10.

Giải

2016-05-16_145757


Bài 4: Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?

Giải :– 1,3,4 là công thức cấu tạo rượu etylic
– 2,5 là công thức cấu tạo của đimetylete


Bài 5 (Hóa 9 trang 112): Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H20. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

Giải: Theo đề bài, chất hữư cơ A chứa 2 nguyên tố, khi đốt cháy A thu được H20, suy га A chứavà H, công thức phân tử của A có dạng CxHy. Có nhiều cách lập CTPT của A. Thí dụ dựa vào phản ứng cháy. nA = 3 : 30 = 0,1 mol;
nH2O = 5,4 :18 = 0,3 mol

                    2CxHy + (2x + y/2) O2 → 2xCO2 + yH2O

Tỉ lệ:     2                                2x         y (mol)

P,ư:      0,1                                          0,3

Ta có: 2/0,1 = y/0,3 => y = 6.

Từ CxHy, ta có МA = 12x + у = 30, suy га x = 2.

Vậy công thức phân tử của A là C2H6.

Advertisements (Quảng cáo)