Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập SGK Hóa 9

Bài 1,2,3, 4,5 trang 108 SGK môn Hóa 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

CHIA SẺ

[Bài 34 Hóa học 9] – giải bài 1, 2, 3, 4 ,5 trang 108 SGK Hóa 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ – Chương 4:  Hiđrocacbon. Nhiên liệu

– Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật, cơ thể người và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng…

– Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat, cacbua kim loại như CaC2…)

Hướng dẫn trả lời và giải bài tập SGK Hóa 9 bài 34 trang 103: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Bài 1: Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khi’);

b) Màu sắc;

c) Độ tan trong nước ;

d) Thành phần nguyên tố.

Chọn D.


Bài 2: Chọn câu đúng trong các câu sau :

a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

b) Hoá học hữucơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cd thể sống.

Đáp án đúng: c.  Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ


Bài 3: Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2 CHCl3

Giải bài 3:Thành phần phần trăm khối lượng C trong các chất được xếp theo thứ tự sau:
CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3


Bài 4 Hóa 9 trang 108: Axit axetic có công thức C2H402. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

Giải bài 4: Từ C2H4O2 ta có: M = 60 g/mol; mC = 2 x 12 = 24 g; mH = 4 x 1 = 4 g;

MO = 2 x 16 = 32 g.

%C = (24 : 60) x 100% = 40%; %H = (4 : 60) x 100% = 6,67%;

%O = 100% – 40% – 6,67% = 53,33%.


Bài 5: Hãy sắp xếp các chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2 NaHC03, C2H302Na vào các cột thích hợp trong bảng sau :

Giải bài 5: