Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập SGK Hóa 9

Giải bài 1,2,3, 4 trang 133 SGK Hóa 9: Luyện tập chương 4 – Hiđrocacbon. Nhiên liệu

CHIA SẺ

Bài 42 – Luyện tập chương 4 – Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Đáp án và giải đầy đủ bài 1, 2, 3, 4 trang 133 SGK Hóa 9

Bài 1: Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau : C3H8; C3H6 ; C3H4.

2016-05-17_103429

C3H8 có 1 công thức: CH3 – CH2 – CH3

C3H6 có 2 công thức: propilen CH2 = CH – CH3


Bài 2 trang 133: Có hai bình đựng hai chất khí là CH4, C2H4. Chỉ dùng dung dịch brom có thể phân biệt được hai chất khí trên không ? Nêu cách tiến hành.

Giải :Có thể dùng dung dịch brom (Br2) để nhận biết 2 chất khí

Dẫn lần lượt 2 khí vào dung dịch nước brom

Khí làm mất màu dung dịch brom là: C2H4

C2H4 + Br2 —> C2H4Br2

+ Còn lại là khí metan: CH4


Bài 3: Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau ?

A. CH4 ;            B. C2H2;                C. C2H4 ;               D. C6H6.

Đáp án đúng: C. C2H4

nBr = 0,1 x 0,1 = 0,01 mol
nBr = nx . Vậy hidrocacbon đó là C2H4


Bài 4 Luyện tập 4 Hóa 9: Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí C02 và 5,4 gam H20.

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào ?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.

c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không ?

d) Viết phương trình hoá học của A với clo khi có ánh sáng.

Giải bài 4:a) mA = 3g

mCO2 = 8,8 g

mH2O = 5,4 g

nCO2 = 8,8 : 44 = 0,2 mol => mC = 0,2 x 12 = 2,4 (g)

nH2O = 5,4 : 18 = 0,3 mol => mH = 0,3 x 2 = 0,6 (g)

Khối lượng của C và H trong A là : 2,4 + 0,6 = 3 (g)

A chỉ chứa hai nguyên tố là C và H

b)

Công thức của A là CxHy ta có:

x : y = (mC : 12) : (mH : 1) = (2,4 : 12) : (0,6 : 1) = 1 : 3

Công thức phân tử của A có dạng (CH3)n . Vì MA < 40

=> 15n < 40

Nếu n = 1 không đảm bảo hóa trị C

Nếu n = 2 Công thức phân tử của A là C2H6

c) A không làm mất màu brom

d) Phản ứng của A với clo là: C2H6 + Cl2 —as-> C2H5Cl + HCl