Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Hóa học 8

Giải bài 9. 1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 12, 13 SBT Hóa học 8: Viết công thức hoá học và tính phân tử khối

Bài 9: Công thức hóa học. SBT Hóa lớp 8. Giải bài 9. 1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 12, 13 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 9.2: Cho công thức hoá học của một số chất như sau…

Bài 9.1: Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đù các từ hay cụm từ thích hợp:

“Công thức hoá học dùng để biểu diễn …….. gồm…… và …….. ghi ở chân. Công thức hoá học của …… chỉ gồm một …….. còn của ……. gồm từ hai …… trở lên”.

Theo thứ tự các chỗ trống (có một số dấu chấm) trong các câu là những từ và cụm từ sau : chất, kí hiệu hoá học, chỉ số, đơn chất, kí hiệu, hợp chất, kí hiệu)

 

Bài 9.2: Cho công thức hoá học của một số chất như sau .

-Brom : Br2.

-Nhôm clorua : AlCl3

-Magie oxit : MgO.

-Kim loại kẽm : Zn.

-Kali nitrat : KNO3.

-Natri hiđroxit : NaOH.

Số đơn chất và hợp chất là

A . 3 đơn chất và 3 hợp chất.

B . 2 đơn chất và 4 hợp chất.

C. 4 đơn chất và 2 hợp chất.

Advertisements (Quảng cáo)

D. 1 đơn chất và 5 hợp chất.

Trả lời

Phương án C


Bài 9.3: Cho công thức hoá học một số chất như sau :

A . Axit sunfuhidric : H2S.

B . Kali oxit: K2O.

C. Liti hiđroxit: LiOH.

D. Magie cacbonat : MgCO3.

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Axit suníuhiđric do hai nguyên tố là H và s tạo ra.

Trong một phân tử có 2H và 1SẾ Phân tử khối bằng : 2 + 32 = 34 (đvC).

b) Kali oxit do hai nguyên tố là K và o tạo ra.

Trong một phân tử có 2K và 1O.

Phân tử khối bằng : 2 X 39 + 16 = 94 (đvC).

c) Liti hiđroxit do ba nguyên tố là Li, o và H tạo ra. Trong một phân tử có 1Li, 1O và 1H.

Phân tử khối bằng : 7 + 16 + 1 = 24 (đvC).

d) Magie cacbonat do ba nguyên tố là Mg, c và o.

Trong một phân tử có 1Mg, 1C và 3O. Phân tử khối bằng :

24+ 12 + 3 X 16 = 84 (đvC).


Bài 9.4: Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất sau :

a ) Mangan đioxit, biết trong phân tử có 1Mn và 2O.

b) Bari clorua, biết trong phân tử có 1Ba và 2Cl.

c) Bạc nitrat, biết trong phân tử có 1 Ag, 1N và 3O

d) Nhôm photphat, biết trong phân tử có 1 Al, 1P và 4O.

a) MnO2, phân tử khối bằng : 55 + 2 X 16 = 87 (đvC).

b) BaCl2, phân tử khối bằng : 137 + 2 X 35,5 = 208 (đvC).

c) AgNO3, phân tử khối bằng :108+14 + 3 x 16=170 (đvC).

d) AlPO4, phân tử khối bằng : 27 + 31 + 4 X 16 = 122 (đvC).


Bài 9.5: Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của năm phân tử bari sunfat 5 BaS04 là

A.1160 đvC.        B. 1165 đvC.

C. 1175 đvC         D. 1180 đvC.

Trả lời 

Phương án B

Advertisements (Quảng cáo)