Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Hóa học 8

Giải bài 4.4, 4.5. 4.6 trang 5, 6 SBT Hóa học 8: Mấy nguyên tử có số electron ở lớp ngoài cùng bằng 5, 7?

Bài 4: Nguyên tử SBT Hóa lớp 8. Giải bài 4.4, 4.5. 4.6 trang 5, 6 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 4.4: Theo sơ đồ một số nguyên tử ở bài tập 4.3, hãy chỉ ra…

Bài 4.4: Theo sơ đồ một số nguyên tử ở bài tập 4.3, hãy chỉ ra :

a) Mỗi nguyên tử có mấy lớp electron.

b) Những nguyên tử nào có cùng một số lớp electron.

c) Nguyên tử nào có số lớp electron như nguyên tử natri (xem sơ đồ trong bài 4 – SGK)

 Trả lời

a) Nguyên tử         Số lớp electron

     Nitơ                            2

     Neon                          2

     Silic                            3

Advertisements (Quảng cáo)

     Kali                            4

b) Nguyên tử nitơ và nguyên tử neon cùng có hai lớp eỉectron.

c) Nguyên tử silic có ba lớp electron như nguyên tử natri.


Bài 4.5: Yêu cầu như bài tập 4.4.

a) Nguyên tử nào có sô electron lớp ngoài cùng như nguyên tử natri.

b) Nguyên tử cacbon (xem sơ đồ trong bài tập 5, bài 4 – SGK) có số lớp electron như nguyên tử nào.

Advertisements (Quảng cáo)

c) Nguyên tử nào có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử cacbon.

Trả lời

a) Nguyên tử kali

b) Nguyên tử nitơ và nguyên tử neon.

c) Nguyên tử silic.


Bài 4.6: Có thể vẽ sơ đồ đơn giản gồm vòng tròn con là hạt nhãn, mỗi vòng cung nhỏ là một lớp với số electron của lớp ghi ở chân. Thí dụ sơ đồ đơn giản của nguyên tử silic trong bài tập 4.3 như sau :

Biết rằng, trong nguyên tử các electron có ở lớp 1 (tính từ hạt nhân) tối đa là 2e, ở lớp 2 tối đa là 8e, ở lớp 3 tạm thời cũng là 8e, nếu còn electron sẽ ở lớp 4.

a) Vẽ sơ đồ đơn giản của năm nguyên tử mà trong hạt nhân có số proton bằng 7, 9, 15, 17 và 19.

b) Mấy nguyên tử có số electron ở lớp ngoài cùng bằng 5, mấy nguyên tử có số electron ở lớp ngoài cùng bằng 7 ?

Trả lời

a)

b) Hai nguyên tử có số e lớp ngoài cùng bằng 5, hai nguyên tử có số e lớp ngoài cùng bằng 7.

Advertisements (Quảng cáo)