Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Thì tương lai đơn – The simple future tense – Unit 9 Anh lớp 8

Unit 9: A First – Aid Course – Khoá Học Cấp Cứu SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Ngữ pháp: Thì tương lai đơn – The simple future tense. + Thi tương lai đơn diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó ở tương lai..

Thì tương lai đơn – The simple future tense

* cấu tạo:

shall/ will + bare-infinitive

*    Cách dùng:

+ Thi tương lai đơn diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó ở tương lai.

Ví dụ:

Advertisements (Quảng cáo)

–    He will finish his work tomorrow.

Ngày mai anh ẩy sẽ làm xong công việc cùa mình.

–    Manchester United will win the cup.

Advertisements (Quảng cáo)

Đội Manchester United sẽ đoạt cúp vô địch.

+ Chúng ta dùng thì tương lai đơn để dự đoán điều có thể xảv ra trong tương lai.

Ví dụ:

–    According to the weather report, it will be cloudy tomorrow.

Theo dự báo thời tiết, ngày mai trời sẽ nhiều mây.

–     Be careful! You’ll hurt yourself! Coi chừng, bạn sẽ bị thương đẩy!

won’t = will not                   shan’t = shall not

Advertisements (Quảng cáo)