Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Listen – Nghe – Unit 9- Trang 82 – Tiếng Anh 8: Match the letters A, B, C, D, E, or F to the correct word in the box. 

Unit 9: A First – Aid Course – Khoá Học Cấp Cứu SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Listen – Nghe – Unit 9- Trang 82 – Tiếng Anh 8. Match the letters A. B. C. D. E. or F to the correct word in the box. Then put them in the correct order as you hear..

LISTEN.

Match the letters A, B, C, D, E, or F to the correct word in the box.  Then put them in the correct order as you hear.

(Nối các chữ A, B, C, D, E hoặc F với từ chính xác trong hộp. Sau đó xếp chúng theo thứ tự đúng như bạn nghe thấy.)

Click tại đây để nghe:

A. ambulance                                 D. eyechart

B. wheelchair                                  E. scale

C. crutches                                     F. stretcher

* Trật tự các vật xuất hiện:

F-B-A -D-E-C

Advertisements (Quảng cáo)

Tạm dịch:

A. ambulance (n): xe cấp cứu

D. eyechart (n): bảng đo mắt

B. wheelchair (n): xe lăn

E. scale (n): cân

Advertisements (Quảng cáo)

C. crutches (n): nạng

F. stretcher (n): cái cáng

Audio script:

There is the emergency room in a large hospital. A paramedic is wheeling a patient on a stretcher into the emergency room where a doctor is waiting to treat the patient. The patient doesn’t look well. His head is bandaged and his eyes are closed.

A nurse is pushing an empty wheelchair towards the exit. She is probably taking it to a patient in the ambulance.

The eye chart on the wall is used to check people’s eyesight. The chart consists of about 28 letters ranging in size from about 5 centimetres in height at the top of the chart to about 1 centimetre at the bottom.

A doctor is trying to weigh a crying baby on the scale. The baby’s mother is standing nearby. She’s trying to stop her child from crying.

The crutches, which are for someone with a broken leg, are leaning against the wall.

Dịch bài:

Có một phòng cấp cứu ở một bệnh viện lớn. Một nhân viên y tế đang đưa một bệnh nhân trên cáng vào phòng cấp cứu nơi một bác sĩ đang chờ để điều trị bệnh nhân. Bệnh nhân không nhìn đươc. Đầu anh ta bị băng bó và mắt anh ta nhắm lại.

Một y tá đang đẩy một chiếc xe lăn trống về phía lối ra. Cô ấy có thể mang nó cho một bệnh nhân trong xe cứu thương.

Bảng đo mắt trên tường được sử dụng để kiểm tra thị lực của mọi người. Biểu đồ bao gồm khoảng 28 chữ cái có kích thước từ khoảng 5 cm chiều cao ở đầu biểu đồ đến khoảng 1 cm ở dưới cùng.

Một bác sĩ đang cố gắng để cân một em bé khóc. Mẹ của em bé đang đứng gần đó. Cô đang cố ngăn con mình khóc.

Nạng, vật dành cho người bị gãy chân, đang để dựa vào tường.

Advertisements (Quảng cáo)