Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Cụm từ chỉ mục đích – Phrases of purpose – Unit 9 Anh lớp 8

Unit 9: A First – Aid Course – Khoá Học Cấp Cứu SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Cụm từ chỉ mục đích – Phrases of purpose. Chúng ta dùng “to – infinitive”, “so as to – infinitive” hoặc “in order to – infinitive” để diễn tả mục đích của một hành động.

Chúng ta dùng “to – infinitive”, “so as to – infinitive” hoặc “in order to – infinitive” để diễn tả mục đích của một hành động.

Ví dụ:

–    I study English to in order to/ so as to communicate with foreigners.

Tôi học tiếng anh để giao tiếp với người nước ngoài.

–    She has to get up early so as to jog.

Cô ấy dậy sớm để chạy bộ.

Advertisements (Quảng cáo)