Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Trạng ngữ chỉ nơi chốn – Adverbs of place – Unit 2 SGK Anh lớp 8

Unit 2: Making Arrangements – Sắp Xếp SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Ngữ pháp: Trạng ngữ chỉ nơi chốn – Adverbs of place. Dưới đây là các trạng ngữ chỉ nơi chốn mà em gặp trong bài: here (ở đây/ tại nơi này), there (đằng kia/ nơi đó/ tại chỗ kia), …

Trạng ngữ chỉ nơi chốn – Adverbs of place

Dưới đây là các trạng ngữ chi nơi chốn mà em gặp trong bài: here (ở đây/ tại nơi này), there (đằng kia/ nơi đó/ tại chỗ kia), inside (ờ trong), outside (ở ngoài), upstairs (ở tầng trên/ ở trên lầu), dowstairs (ở tầng dưới/ ở dưới lầu).

Ví dụ:

Advertisements (Quảng cáo)

—  We ỉive here.

Chúng tôi sổng ở đấy.

—  It’s there, right in front of you!

Nó ở kia kìa. ngay trước mặt anh đấy.

—  The guests had to move inside when it started to rain.

Khách phài dọn vào trong nhà khi trời bắt đầu đổ mưa.

Advertisements (Quảng cáo)