Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Toán 7

Bài 53, 54, 55 trang 77, 78 SBT Toán lớp 7 tập 1: Thời gian từ khi máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất là bao nhiêu phút?

CHIA SẺ
Bài 7 Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 53, 54, 55 trang 77, 78 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 53: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số…

Câu 53: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số:

a) y = 2x                       b) y= 4x

c) y = -0,5x                   d) y = -2x

a) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x

Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

Cho x = 1 \( \Rightarrow \) y = 2.1 = 2

Ta có: A(1; 2)

Vẽ đường thẳng OA ta có đồ thị hàm số y = 2x

b) Vẽ đồ thị hàm số y = 4x

Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

Cho x = 1 \( \Rightarrow \) y = 4.1 = 4

Ta có: B (1; 4)

Vẽ đường thẳng ta có đồ thị hàm số y = 4x

c) Vẽ đồ thị hàm số y  = -0,5x. Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

Cho x = 2 \( \Rightarrow \) y = -0,5. 2 = -1

Ta có: C(2; -1)

Vẽ đường thẳng OC ta có đồ thị hàm số y = -0,5 x

d) Vẽ đồ thị hàm số y = -2x. Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

Cho x = -1 \( \Rightarrow \) y = 2.(-1) = 2

Ta có D(-1; 2)

Vẽ đường thẳng OC ta có đồ thị hàm số y = -2x.

Câu 54: Đồ thị của hàm số y = bx là đường thẳng OB trong hình 10.

a) Hãy xác định hệ số b.

b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng 2.

c) Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng 2.

a)Thay B(-2; -1) vào hàm số y = bx, ta có: \(1 =  – 2.b \Rightarrow b =  – {1 \over 2}\)

Vậy \(b =  – {1 \over 2}\).

b) c) Hình dưới.

Câu 55: Đố: Trong hình dưới cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ cao h (km) của máy bay vào thời gian t(phút) bay (mỗi đơn vị trên trục hoành biểu thị 10 phút, mỗi đơn vị trên trục tung biểu thị 1km). Qua đồ thị, đố em biết được:

a) Độ cao cao nhất của máy bay khi bay bằng bao nhiêu kilômét?

b) Thời gian từ khi máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất là bao nhiêu phút?

c) Thời gian từ khi máy bay hạ từ độ cao cao nhất xuống đến mặt đất là bao nhiêu phút?

a) Độ cao cao nhất của máy bay bay được là 10km.

b) Thời gian từ lúc máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất là 20 phút.

c) Thời gian máy bay hạ cánh từ độ cao cao nhất đến mặt đất là:

(12 – 8) x 10 = 40(phút)