Trang Chủ Chủ đề Bài 7 Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0)

Bài 7 Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0)

Bài 59, 60, 61 trang 80, 81 SBT Toán 7 tập 1: Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x. Tìm giá trị của a.
Bài 59, 60, 61 trang 80, 81 SBT Toán 7 tập 1: Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x. Tìm giá trị...
Bài 7 Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 59, 60, 61 trang 80, 81 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 59: Đồ thị của hàm số...
Bài 56, 57, 58 trang 79, 80 SBT Toán lớp 7 tập 1: Xem đồ thị hãy cho biết 2lb, 3lb, 5lb khoảng bằng bao nhiêu kilôgam?
Bài 56, 57, 58 trang 79, 80 SBT Toán lớp 7 tập 1: Xem đồ thị hãy cho biết 2lb, 3lb, 5lb khoảng bằng bao nhiêu kilôgam?
Bài 7 Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 56, 57, 58 trang 79, 80 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 56: Vẽ đồ thị của hàm...
Bài 53, 54, 55 trang 77, 78 SBT Toán lớp 7 tập 1: Thời gian từ khi máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất là bao nhiêu phút?
Bài 53, 54, 55 trang 77, 78 SBT Toán lớp 7 tập 1: Thời gian từ khi máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất là...
Bài 7 Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 53, 54, 55 trang 77, 78 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 53: Vẽ trên...