Trang Chủ Chủ đề Chương 2. Hàm Số Và đồ Thị

Chương 2. Hàm Số Và đồ Thị

Bài 69, 70, 71 trang 83 SBT Toán lớp 7 tập 1: Giả sử A và B là hai điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 3x + 1. Tìm tung độ của A nếu hoành độ của nó bằng 2/ 3 ?
Bài 69, 70, 71 trang 83 SBT Toán lớp 7 tập 1: Giả sử A và B là hai điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 3x...
Bài Ôn tập chương 2 - Hàm số và đồ thị Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 69, 70, 71 trang 83 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 69: Vẽ trên cùng một hệ...
Bài 66, 67, 68 trang 82, 83 SBT Toán 7 tập 1: Trong mặt phẳng tọa độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(-3;4), B(-3;1), C(1;-1)
Bài 66, 67, 68 trang 82, 83 SBT Toán 7 tập 1: Trong mặt phẳng tọa độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(-3;4), B(-3;1), C(1;-1)
Bài Ôn tập chương 2 - Hàm số và đồ thị Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 66, 67, 68 trang 82, 83 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 66: Ông B dự...
Bài 63, 64, 65 trang 82 SBT Toán lớp 7 tập 1: Có hay không một tam giác có độ dài ba cạnh tỉ lệ với các số 3; 4; 9?
Bài 63, 64, 65 trang 82 SBT Toán lớp 7 tập 1: Có hay không một tam giác có độ dài ba cạnh tỉ lệ với các số 3;...
Bài Ôn tập chương 2 - Hàm số và đồ thị Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 63, 64, 65 trang 82 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 63: Một tạ nước...
Bài 59, 60, 61 trang 80, 81 SBT Toán 7 tập 1: Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x. Tìm giá trị của a.
Bài 59, 60, 61 trang 80, 81 SBT Toán 7 tập 1: Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x. Tìm giá trị...
Bài 7 Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 59, 60, 61 trang 80, 81 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 59: Đồ thị của hàm số...
Bài 56, 57, 58 trang 79, 80 SBT Toán lớp 7 tập 1: Xem đồ thị hãy cho biết 2lb, 3lb, 5lb khoảng bằng bao nhiêu kilôgam?
Bài 56, 57, 58 trang 79, 80 SBT Toán lớp 7 tập 1: Xem đồ thị hãy cho biết 2lb, 3lb, 5lb khoảng bằng bao nhiêu kilôgam?
Bài 7 Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 56, 57, 58 trang 79, 80 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 56: Vẽ đồ thị của hàm...
Bài 53, 54, 55 trang 77, 78 SBT Toán lớp 7 tập 1: Thời gian từ khi máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất là bao nhiêu phút?
Bài 53, 54, 55 trang 77, 78 SBT Toán lớp 7 tập 1: Thời gian từ khi máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất là...
Bài 7 Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 53, 54, 55 trang 77, 78 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 53: Vẽ trên...
Bài 50, 51, 52 trang 76 SBT Toán lớp 7 tập 1: Vẽ một hệ trục tọa độ và đường phân giác của các góc phần tư thứ II, IV
Bài 50, 51, 52 trang 76 SBT Toán lớp 7 tập 1: Vẽ một hệ trục tọa độ và đường phân giác của các góc phần tư thứ II,...
Bài 6 Mặt phẳng tọa độ SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 50, 51, 52 trang 76 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập trang 76 bài 6 mặt phẳng tọa độ Sách Bài...
Bài 47, 48, 49 trang 75 SBT Toán 7 tập 1: Vẽ một hệ trục Oxy và đánh dấu các điểm: G(-2; -0,5), H(-1; -0,5), I(-1; -1,5), K(-2; -1,5)
Bài 47, 48, 49 trang 75 SBT Toán 7 tập 1: Vẽ một hệ trục Oxy và đánh dấu các điểm: G(-2; -0,5), H(-1; -0,5), I(-1; -1,5), K(-2; -1,5)
Bài 6 Mặt phẳng tọa độ SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 47, 48, 49 trang 75 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 47: Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật MNPQ và...
Bài 44, 45, 46 trang 74 SBT Toán lớp 7 tập 1: Vẽ một hệ trục tọa độ và đánh dấu vị trí các điểm cho trước
Bài 44, 45, 46 trang 74 SBT Toán lớp 7 tập 1: Vẽ một hệ trục tọa độ và đánh dấu vị trí các điểm cho trước
Bài 6 Mặt phẳng tọa độ Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 44, 45, 46 trang 74 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 44: Viết tọa độ các điểm M, N, P,...
Bài 41, 42, 43 trang 73 Sách BT Toán 7 tập 1: Cho hàm số y = f(x) = 5 – 2x, tính f(-2), f(-1), f(0), f(3)
Bài 41, 42, 43 trang 73 Sách BT Toán 7 tập 1: Cho hàm số y = f(x) = 5 – 2x, tính f(-2), f(-1), f(0), f(3)
Bài 5 Hàm số Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1.Giải bài 41, 42, 43 trang 73 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 41: Tìm các giá trị của y tương ứng với x lần lượt...