Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra Tóan lớp 7 15 phút chương 1 phần Hình học: Chứng minh định lí: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”

CHIA SẺ
Chứng minh định lí: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”; Hãy chỉ ra gỉ thiết và kết luận của định lí … trong Kiểm tra Tóan lớp 7 15 phút chương 1 phần Hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Hãy chỉ ra gỉ thiết và kết luận của định lí: “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau”.

Bài 2: Chứng minh định lí: “Hai góc đối đnhr thì bằng nhau”.


Bài 1: GT   c cắt a tại A

         c cắt b tại B, a//b

 KL   \( \Rightarrow \widehat {xOy} = \widehat {x’Oy’}\) \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}}\)

GT    \(\widehat {xOy}\) và \(\widehat {x’Oy’}\) là hai góc đối đỉnh

Bài 2: Chứng minh

 KL    \(\widehat {xOy} = \widehat {x’Oy’}\).

Ta có \(\widehat {xOy} + \widehat {xOy’} = {180^o}\)(cặp góc kề bù)

Tương tự: \(\widehat {x’Oy’} + \widehat {xOy’} = {180^o}\)

\( \Rightarrow \widehat {xOy} = \widehat {x’Oy’}\).