Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút Toán Chương 3 – Hình học 7: Tính góc IAC + IBC + ICA

CHIA SẺ
Cho tam giác ABC; các phân giác AD, BE, CF gặp nhau tại I. Tính \(\widehat {IAC} + \widehat {IBC} + \widehat {IC{\rm{A}}}.\) … trong Kiểm tra 15 phút Toán Chương 3 – Hình học 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho tam giác ABC; các phân giác AD, BE, CF gặp nhau tại I.

a) Tính \(\widehat {IAC} + \widehat {IBC} + \widehat {IC{\rm{A}}}.\)

b) Kẻ IH vuông góc với BC (H thuộc BC). Chứng minh \(\widehat {BIH} = \widehat {CI{\rm{D}}}.\)


a) Ta có \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0}\)

\( \Rightarrow \dfrac{{\widehat A}}{2} + \dfrac{{\widehat B}}{ 2} + \dfrac{{\widehat C}}{ 2} = {90^0}\)
hay \(\widehat {IAC} + \widehat {IBC} + \widehat {ICA} = {90^0}.\)

b) Từ \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow \widehat A + \widehat C = {180^0} – \widehat B  \cr  &  \Rightarrow {{\widehat A} \over 2} + {{\widehat C} \over 2} = {{{{180}^0} – \widehat B} \over 2} \cr} \)

hay \(\widehat {IAC} + \widehat {ICA} = {90^0} – \dfrac{{\widehat B} }{ 2},\)

Mà \(\widehat {CI{\rm{D}}}\) là góc ngoài của \(\Delta AIC\) nên \(\widehat {CI{\rm{D}}} = \widehat {IAC} + \widehat {IC{\rm{A}}} = {90^0} -\dfrac {{\widehat B} }{ 2}\)  (1).

Mặt khác \(\Delta IHB\) vuông tại H \( \Rightarrow \widehat {BIH} + \widehat {IC{\rm{A}}} = {90^0}\)

\( \Rightarrow \widehat {BIH} = {90^0} – \widehat {IBC}\) hay \(\widehat {BIH} = {90^0} – \dfrac{{\widehat B} }{ 2}\)   (2)

Từ (1) và (2) \( \Rightarrow \widehat {BIH} = \widehat {CI{\rm{D}}} = {90^0} – \dfrac{{\widehat B} }{2}.\)