Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực lớp 7: Tìm x biết 3^x + 3^(x+2) = 810

CHIA SẺ

Tìm x biết: \({3^x} + {3^{x + 2}} = 810\); \({\left( {x + {{2012} \over {2013}}} \right)^6} = 0.\) … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tính:

\(A = {\left( { – {1 \over 3}} \right)^2}:{1 \over 6} – 2{\left( {{{ – 1} \over 2}} \right)^3}\)

\(B = \left| { – {3 \over 2} + 1,2} \right| + 1{2 \over 3}:6\)

Bài 2: Tìm x biết:

a) \({3^x} + {3^{x + 2}} = 810\)

b) \({\left( {x + {{2012} \over {2013}}} \right)^6} = 0.\)


Bài 1:  \(A = {\left( { – {1 \over 3}} \right)^2}:{1 \over 6} – 2{\left( {{{ – 1} \over 2}} \right)^3} \)

\(\;\;\;\;= {1 \over 9}.6 – 2\left( {{{ – 1} \over 8}} \right)\)

\(\;\;\;\;= {2 \over 3} + {1 \over 4} = {{11} \over {12}}.\)

\(B = \left| { – {3 \over 2} + 1,2} \right| + 1{2 \over 3}:6 \)

\(\;\;\;\;= \left| { – {3 \over 2} + {{12} \over {10}}} \right| + {5 \over 3}:6\)

\(\;\;\;\; = \left| {{{ – 15 + 12} \over {10}}} \right| + {5 \over 3}.{1 \over 6} \)

\(\;\;\;\;= \left| {{{ – 3} \over {10}}} \right| + {5 \over {18}} = {{52} \over {90}} = {{26} \over {45}}.\)

Bài 2:  a)  \({3^x} + {3^{x + 2}} = 810\)

\(\eqalign{&  \Rightarrow {3^x}\left( {1 + {3^2}} \right) = 810  \cr &  \Rightarrow {3^x}.10 = 810  \cr&  \Rightarrow {3^x} = 810:10  \cr &  \Rightarrow {3^x} = 81  \cr &  \Rightarrow {3^x} = {3^4}  \cr &  \Rightarrow x = 4. \cr} \)

b) \({\left( {x + {{2012} \over {2013}}} \right)^6} = 0.\)

\(\eqalign{ &  \Rightarrow x + {{2012} \over {2013}} = 0  \cr &  \Rightarrow x =  – {{2012} \over {2013}}. \cr} \)