Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Toán 6

Bài 27, 28 trang 9 SBT Toán 6 tập 1: Dùng hai que diêm có thể xếp được các số La Mã nào nhỏ hơn 30?

Bài 3 ghi số tự nhiên – SBT Toán lớp 6: Giải bài 27, 28 trang 9 Sách bài tập Toán 6 tập 1. Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên…

Câu 27: Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên:

a. Có hai chữ số.

b. Có ba chữ số.

c. Có bốn chữ số, trong đó hai chữ số đầu giống nhau,hai chữ số cuối giống nhau.

a. Dạng tổng quát của một số tự nhiên có hai chữ số: \(\overline {ab}\)

Advertisements (Quảng cáo)

b. Dạng tổng quát của một số tự nhiên có ba chữ số: \(\overline {abc}\)

c. Dạng tổng quát của một số tự nhiên có bốn chữ số , trong đó hai chữ số đầu giống nhau, hai chữ số cuối giống nhau: \(\overline {aabb} \)

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 28: a. Với cả hai chữ số I và V ,có thể viết được những số La Mã nào (Mỗi chữ số có thể viết nhiều lần)

b. Dùng hai que diêm có thể xếp được các số La Mã nào nhỏ hơn 30?

a. Với cả hai chữ số I và V , có thể viết được những số La Mã sau:

                        IV, VI, VII, VIII

b. Dùng hai que diêm có thể xếp được các số La Mã nhỏ hơn 30, sau:

                               II, V, X

Advertisements (Quảng cáo)