Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Toán 6

Bài 2.1, 2.2 trang 8 Sách BT Toán 6 tập 1: khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

CHIA SẺ
Bài 2 tập hợp các số tự nhiên – SBT Toán 6: Giải bài 2.1, 2.2 trang 8 Sách bài tập Toán 6 tập 1. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tổng số của chúng bằng 24…

Câu 2.1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) 14 ∈ N                       b) 0 ∈ N*

c) Có số a thuộc N* mà không thuộc N

d) Có số b thuộc N mà không thuộc N*

a) Đúng                 b) Sai                 c) Sai                 d) Đúng


Câu 2.2: Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tổng số của chúng bằng 24.

Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là a, a+1, a+2

Từ a + a + 1 + a + 2 = 24, ta tìm được a = 7

Ba số tự nhiên phải tìm là 7, 8, 9