Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Toán 6

Bài 13, 14, 15 trang 7 SBT lớp 6 tập 1: Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá n; trong đó n ∈ N?

Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên – SBT Toán 6. Giải bài 13, 14, 15 trang 7 Sách bài tập lớp 6 tập 1. Câu 13: Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà x ∉ N*…

Câu 13: Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà x ∉ N*

Ta có: \(N = \left\{ {0;1;2;3;4;5;…} \right\}\)

            \({N^*} = \left\{ {1;2;3;4;5;…} \right\}\)

Suy ra số tự nhiên x mà x ∉ N* là 0 vậy \(A = \left\{ 0 \right\}\)


Câu 14: Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá n; trong đó n ∈ N?

Advertisements (Quảng cáo)

Các số tự nhiên không vượt quá n là \(\left\{ {0;1;2;3;…;n} \right\}\)

Vậy có n+1 số


Câu 15: Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?

Advertisements (Quảng cáo)

a) x, x+1, x+2                Trong đó x ∈ N

b) b-1, b, b+1                Trong đó b ∈ N*

c) c, c+1, c+3                Trong đó c ∈ N

d) m+1, m, m-1             Trong đó m ∈ N*

Các dòng có ba số tự nhiên tăng dần là

a) x, x+1, x+2                Trong đó x ∈ N

b) b-1, b, b+1                Trong đó b ∈ N*

Advertisements (Quảng cáo)