Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Toán 6

Bài 10, 11, 12 trang 7 SBT lớp 6 tập 1: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

Bài 2 tập hợp các số tự nhiên – SBT Toán 6: Giải bài 10, 11, 12 trang 7 Sách bài tập lớp 6 tập 1.Câu 10: Viết số tự nhiên liền sau mỗi số : 199; x (với x ∈ N)…

Câu 10: a) Viết số tự nhiên liền sau mỗi số : 199; x (với x ∈ N)

b) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số : 400 ; y (với x ∈ N*)

a) Số tự nhiên liền sau số 199 là 200.

    Số tự nhiên liền sau số  x là x +1 (với x ∈ N)

b) Số tự nhiên liền trước số 400 là 399

    Số tự nhiên liền trước số y là y-1 (với x ∈ N*)

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 11: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a) \({\rm{A}} = \left\{ {x \in N|18 < x < 21} \right\}\)

b) \(B = \left\{ {x \in N*|x < 4} \right\}\)

Advertisements (Quảng cáo)

c) \(C = \left\{ {x \in N|35 \le x \le 38} \right\}\)

a) \(A = \left\{ {19;20} \right\}\)

b) \(B = \left\{ {1;2;3} \right\}\)

c) \(C = \left\{ {35;36;37;38} \right\}\)


Câu 12: Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần :

a) ……, 1200, ……                      b) ……, ………, m

a) 1201, 1200, 1199                   b) m+2; m+1; m

Advertisements (Quảng cáo)