Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Toán 6

Bài 1.1, 1.2 trang 6 SBT Toán 6 tập 1: Tìm tập hợp tên các học sinh có tổng số điểm hai môn lớn hơn 16

Bài 1 tập hợp, phần tử của tập hợp – SBT Toán 6: Giải bài 1.1; 1.2 trang 6 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1. Câu 1.1: Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gồm một phần tử của tập hợp A và phần tử của tập hợp B…

Câu 1.1. Cho hai tập hợp:

A = \(\left\{ {} \right.\)Tuấn, Dũng\(\left. {} \right\}\), B = \(\left\{ {} \right.\)cam, táo, ổi\(\left. {} \right\}\).

Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gồm một phần tử của tập hợp A và phần tử của tập hợp B?

(A) 3                   (B) 5                     (C) 6                      (D) 8

Hãy chọn phương án đúng.

Advertisements (Quảng cáo)

Chọn (C)

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 1.2. Điểm kiểm tra đầu năm môn Văn và môn Toán của các học sinh tổ 1 lớp 6A như sau:

Tìm tập hợp tên các học sinh có tổng số điểm hai môn lớn hơn 16.

\(\left\{ {} \right.\)Bảo, Chi, Hương, Tú\(\left. {} \right\}\)

Advertisements (Quảng cáo)