Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài tập cuối chương 6 Số thập phân trang 50 Toán lớp 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 53 SGK Toán 6 tập 2 sách Chân trời sáng tạo: Bài tập cuối chương 6 Số thập phân

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

(A) \( – \frac{1}{4} = 0,25.\)     (B) \( – \frac{1}{4} =  – 0,25\)

(C) \( – \frac{1}{4} =  – 0,205\)   (D) \( – \frac{1}{4} =  – 0,025\)

Đưa phân số đã cho về phân số có mẫu là 100 sau đó đưa phân số đó ra số thập phân.

Ta có: \( – \frac{1}{4} =  – \frac{{25}}{{100}} =  – 0,25\)

Chọn A.

Câu 2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

(A) 0, 3 > -0, 4.        (B) -0,9 > -0,99.

(C)-2,125 < 0.          (D) -0,555 < -0,666.

So sánh các số thập phân rồi chọn phát biểu sai

Ta thấy -0,555 > – 0,666

Chọn D

Câu 3. Tìm kết quả của phép tính:

\(8.( – 0,125).( – 0,25).( – 400).\)

(A) 100       (B) 200.

(C) -100      (D). -20

Thực hiện phép tính để chọn kết quả đúng

\(\begin{array}{l}8.( – 0,125).( – 0,25).( – 400)\\ = ( – 1).100\\ =  – 100\end{array}\)

Chọn C

Câu 4. Giá trị \(25\% \) của 80 là:

(A) 250    (B) 200

(C) 200    (D) 20

Giá trị a% của b là \(b.\frac{a}{{100}}\)

Advertisements (Quảng cáo)

Ta có: \(\frac{{25.80}}{{100}} = 20\)

Vậy \(25\% \) của 80 là: 20

Chọn D

Giải bài 1 trang 50 SGK Toán 6 tập 2

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần:

-3,43; -3,4; 0,2; 3,43; 3,4; 0,22.

Sắp xếp các số dương trước và các số âm sau.

Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần:

3,43;  3,4;  0,22;  0,2; -3,4; -3,43.

Bài 2 trang 50 Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:

1,23; -1,23; 0,12; 0,121; 0,02; -0,002; 0,1.

Sắp xếp các số âm trước và các số dương sau.

Các số theo thứ tự tăng dần:

-1,23;   -0,02;  -0,002;  0,1;  0,12;  0,121; 1,23.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3 trang 50 SGK Toán 6 tập 2

Oxi có nhiệt độ sôi –182,95 °C. Nitơ có nhiệt độ sôi -195,79 °C. Hỏi nhiệt độ sôi của oxi cao hơn nhiệt độ sôi của nitơ bao nhiêu độ?

Lấy nhiệt độ sôi của oxi trừ đi nhiệt độ sôi của nito.

Nhiệt độ sôi của oxi cao hơn nhiệt độ sôi của nito là:

-182,95 – ( -195,79) = -182,95 + 195,79 = 12,84 ( độ)

Đáp số: 12,84  độ.

Giải bài 4 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 CTST

Một công tỉ có 30 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Số nhân viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân viên công ti?

– Tính tổng số nhân viên công ti

=> Số nhân viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm?

Tổng số nhân viên công ti là:

30 + 24 = 54 ( người)

Số nhân viên nữ chiếm số phần trăm là:

\(\frac{{24}}{{25}}\).100% = 44,44%

Đáp số: 44,44%

Giải bài 5 trang 50 Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Mẹ bạn Mai may được 25 chiếc áo và 35 chiếc quần trong một tháng. Vậy số lượng áo chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số hàng đã may được.

– Tính tổng số hàng đã may được

=> Số lượng áo chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số hàng may được?

Tổng số hàng đã may được là:

25 + 35 = 60 ( chiếc)

Số lượng áo chiếm số phần trăm trong tổng số hàng may được là:

\(\frac{{25}}{{60}}\).100% = 41,67 %

Đáp số:  41,67 %

Giải bài 6 trang 50 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Một công ti đã đặt ra mục tiêu doanh thu cho năm 2020 là 150 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 thì tổng mức doanh thu của công tỉ đạt được là 159 tỉ đồng.

a) Vậy công ti đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm so với mục tiêu ban đầu?

b) Công ti đã hoàn thành vượt mức đề ra là bao nhiêu phần trăm?

a) (Lấy doanh thu cuối năm : Doanh thu mục tiêu).100

b) Số phần trăm doanh thu công ti đã hoàn thành vượt mức đề ra = số phần trăm công ty đã hoàn so với mục tiêu ban đầu – 100%.

a) Công ti đã hoàn thành so với mục tiêu ban đầu số phần trăm là:

\(\left( {\frac{{159}}{{150}}.100} \right)\)% = 106 %

b) Công ti đã hoàn thành vượt mức đề ra: 106% – 100% = 6%

Giải bài 7 trang 50 Toán 6 tập 2

Một người mua một món hàng và phải trả tổng cộng 2 915 000 đồng kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) là 10%. Hỏi nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho món hàng?

Ta thấy 2 915 000 là 110% giá trị của món hàng

=> Giá tiền của món hàng

Nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả số tiền cho món hàng là:

\(\frac{{2{\rm{ }}915{\rm{ }}000}}{{(100 + 10)}}\)x 100 = 2 650 000 ( đồng)

Đáp số: 2 650 000 đồng.

Advertisements (Quảng cáo)