Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 1: Hình có trục đối xứng trang 52, 53, 54, 55 Toán lớp 6 tập 2

Trả lời câu hỏi trang 52, 53 Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2. Giải bài 1 trang 54; bài 2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1.Hình có trục đối xứng – Chương 7 Hình học trực quan

Thực hành 1

Tìm một trục đối xứng của các hình sau (nếu có).

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Vận dụng

Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng?

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

–  Hình a) có hai trục đối xứng

– Hình b) có 2 trục đối xứng

– Hình c) có ba trục đối xứng

– Hình d) có bốn trục đối xứng

Advertisements (Quảng cáo)

Thực hành 2

Hình nào sau đây có trục đối xứng? Hãy chỉ ra trục đối xứng (nếu có).

 

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Giải bài 1 trang 54 Toán 6 tập 2 CTST

Hình nào sau đây có trục đối xứng?

Advertisements (Quảng cáo)

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Giải bài 2 trang 55 Toán 6 tập 2 CTST

Đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?

Các đường nét đứt là trục đối xứng của các hình trên

Bài 3 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 CTST

Tìm trục đối xứng của mỗi hình sau:

a) Hình vuông                          b) Hình chữ nhật                          c) Hình tam giác đều

d) Hình bình hành                   e) Hình thoi                                   g) Hình thang cân

Trục đối xứng của các hình là:

a) Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo của hình vuông

b) Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo

c) Đường thẳng đi qua đỉnh và trọng tâm của tam giác

d) Đường thẳng  đi qua giao điểm hai đường chéo

e) Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo

g) Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo

Bài 4 trang 55 Toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo

Hình nào sau đây có trục đối xứng. Nếu có hãy chỉ ra trục đối xứng của nó.

Cả 3 hình có trục đối xứng

Bài 5

Hình con cua và hình củ khoai bên dưới, hình nào có trục đối xứng

Hình con cua có trục đối xứng

Advertisements (Quảng cáo)