Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Cánh diều

Bài 6 Hình có tâm đối xứng trang 111, 112 SGK Toán 6 Cánh diều tập 1

Trả lời Hoạt động, Luyện tập vận dụng trang 112 Toán 6 Cánh diều. Giải bài 1, 2 trang 112 SGK Toán lớp 6 tập 1 Cánh diều. Bài 6. Hình có tâm đối xứng – Chương 3 Hình học trực quan

Hoạt động 1

Quan sát đường kính AB của đường tròn tâm O (Hình 61).

Vì điểm O là trung điểm đoạn thẳng AB nên ta nói hai điểm A và B đối xứng với nhau qua tâm O.

Đường tròn tâm O là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng chính là tâm O của đường tròn.

Hoạt động 2

Lấy bốn chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 62.

Trả lời Luyện tập vận dụng

Hãy tìm một số hình có tâm đối xứng và chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

Advertisements (Quảng cáo)

Đường thẳng AB có M là tâm đối xứng vì M là trung điểm của AB.

Hình thoi có sau có tâm đối xứng là O

Hình lục giác đều có O là tâm đối xứng

Giải bài 1 trang 112 SGK Toán 6 Cánh diều

Advertisements (Quảng cáo)

Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

 

Hình 66 có tâm đối xứng là điểm có màu xanh trong hình trên.

 

Hình 67 là hình có tâm đối xứng là điểm màu đỏ.

Hình 68 không có tâm đối xứng vì số cánh hoa ở lớp thứ 2 (Loại cánh bị khoanh viền đỏ) là số lẻ. Nếu hình có tâm đối xứng thì đối diện của cánh hoa đó phải có 1 cánh hoa nữa nhưng điều này không xảy ra với hình trên.

Hình 69 có tâm đối xứng là điểm màu đỏ.

Giải bài 2 trang 112 Toán 6 tập 1 sách Cánh diều

Trong Hình 70, các hình từ a) đến c), hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó ( kể cả màu sắc)

Tìm tâm đối xứng của các hình.

Hình a và b có tâm đối xứng.

Hình c không có tâm đối xứng.

Advertisements (Quảng cáo)