Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Cánh diều

Bài 5: Hình có trục đối xứng trang 108, 109 SGK Toán lớp 6 Cánh diều

Trả lời Luyện tập vận dụng trang 108, 109 Toán 6 Cánh diều. Giải bài 1, 2 trang 109 SGK Toán lớp 6 tập 1 Cánh diều. Bài 5. Hình có trục đối xứng – Chương 3 Hình học trực quan

Hoạt động

I. Hình có trục đối xứng

HĐ a

Lấy hai chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 42.

Gắn hai phần ê ke có độ dài bằng nhau vào thì được hình như hình sau:

HĐ b

Lấy bốn chiếc bìa giống nhau để xếp thành hình như Hình 43.

Advertisements (Quảng cáo)

Gắn 4 ê ke như hình sau:

Trả lời Luyện tập vận dụng

Hãy tìm một hình có trục đối xứng và chỉ ra trục đối xứng của hình đó.

Advertisements (Quảng cáo)

Giải bài 1 trang 109 SGK Toán 6 Cánh diều

Trong các hình 48,49,50, hình nào có trục đối xứng? nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó

Tất cả các hình đều có trục đối xứng. Trục đối xứng của các hình:

Bài 2 trang 109 Toán lớp 6 Cánh diều tập 1

Trong Hình 51, các hình từ a) đến c), hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó ( kể cả màu sắc)

Hình a có trục đối xứng:

Hình c có trục đối xứng:

Advertisements (Quảng cáo)