Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Pronunciation – Lesson 2 Unit 1 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Trả lời câu hỏi bài Pronunciation – Lesson 2 Unit 1. Home trang 11 Tiếng Anh 6 SGK iLearn Smart World

Sounds

(Các âm)

a. Focus on the / ɪ/ sound.

(Tập trung vào âm /ɪ/.)

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe các từ và tập trung và chữ cái được gạch dưới.)


kitchen, dinner

Advertisements (Quảng cáo)

kitchen /ˈkɪtʃɪn/

dinner /ˈdɪnə(r)/

c. Listen and cross out the one with the different sound.

(Nghe và loại bỏ từ có âm khác.)


Advertisements (Quảng cáo)

dishes         live           idea

dishes /dɪʃɪz/

live /lɪv/

idea /ˈdɪə/

idea

d. Read the words with the correct sound to a partner.

(Đọc các từ có âm đúng với bạn em.)

dishes /dɪʃɪz/

live /lɪv/

Advertisements (Quảng cáo)