Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Pronunciation – Lesson 1 Unit 1 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn giải bài Pronunciation – Lesson 1 Unit 1 Home trang 8 SGK Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. Intonation for Yes/No questions goes up.

(Ngữ điệu trong câu hỏi Yes/ No đi lên.)

(Bạn có sống trong căn hộ không?)

b. Listen to the sentences and notice how the intonation goes up.

(Nghe các câu và chú ý ngữ điệu đi lên như thế nào?)


Do you live in an apartment?

(Bạn có sống trong một căn hộ không?)

Advertisements (Quảng cáo)

Does your house have a yard?

(Nhà của bạn có sân không?)

c. Listen and cross out the one with the wrong intonation.

(Nghe và loại bỏ câu có ngữ điệu sai.)


Advertisements (Quảng cáo)

Do you live in a house?

(Bạn có sống trong một ngôi nhà không?)

Does your house have a pool?

(Nhà bạn có hồ bơi không?)

Does your house have a pool?

=> Câu này có ngữ điệu đi xuống ở cuối câu hỏi.

d. Read the questions with the correct intonation to a partner.

(Đọc các câu hỏi với ngữ điệu đúng với bạn.)

Do you live in a house?

(Bạn có sống trong một ngôi nhà không?)


Advertisements (Quảng cáo)