Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Tiếng Anh 6 iLearn Smart World: Grammar – Lesson 1 Unit 1 Home

Giải bài Grammar – Lesson 1 Unit 1. Home trang 7 SGK Tiếng Anh lớp 6 sách iLearn Smart World

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Boy: Do you live in a house?

(Bạn sống trong một ngôi nhà à?)

Girl: No, I don’t. I live in an apartment.

(Không. Mình sống ở chung cư.)

Boy: Does your apartment have a pool?

(Chung cư của bạn có hồ bơi không?)

Girl: Yes, it does.

(Có.)

b. Fill in the blanks with the correct form of the verbs.

(Điền vào chỗ trống với dạng đúng của các động từ.)

1. My brother lives (live) in the USA.

2. We__________ (have) a dog.

3. Does he __________(live) in Hanoi? – No he doesn’t. He________ (live) in Huế.

4. My house__________(not have) a yard.

5. Do you live in a house? – No, I don’t. I __________ (live) in an apartment.

6. Do they________ (have) a car? – Yes, they do.

Thì hiện tại đơn:

– Dạng khẳng định: S + V/Vs/es

– Dạng phủ định: S + don’t/ doesn’t + V

– Dạng nghi vấn: Do/ Does + S + V?

1. lives

2. have

3. live – lives

4. doesn’t have

5. live

6. have

1. My brother lives (live) in the USA.

Advertisements (Quảng cáo)

(Anh trai tôi sống ở Mỹ.)

2. We have a dog.

(Chúng tôi có một chú chó.)

3. Does he live in Hanoi? – No he doesn’t. He lives in Huế.

(Anh ấy sống ở Hà Nội à? – Không. Anh ấy sống ở Huế.)

4. My house doesn’t have a yard.

(Nhà của tôi không có sân.)

5. Do you live in a house? – No, I don’t. I live in an apartment.

(Bạn sống trong một ngôi nhà à? – Không. Tôi sống trong một căn hộ.)

6. Do they have a car? – Yes, they do.

(Họ có xe hơi không? – Có.)

c. Look at the table and write Alex’s answers.

(Nhìn vào bảng và viết câu trả lời của Alex.)

Alex

house

х

apartment

gym

pool

x

yard

x

balcony

Jenny: Excuse me, Alex. Do you live in a house?

Alex: (1) No, I don’t. I live in an apartment.

Jenny: Does your apartment have a gym?

Alex: (2)_________.

Advertisements (Quảng cáo)

Jenny: Does your apartment have a pool?

Alex: (3)_______.

Jenny: Does your apartment have a yard?

Alex: (4)________.

Jenny: Does your apartment have a balcony?

Alex: (5)___________.

Jenny: Excuse me, Alex. Do you live in a house?

(Xin lỗi, Alex. Bạn sống trong một ngôi nhà à?)

Alex: (1) No, I don’t. I live in an apartment.

(Không, tôi không. Tôi sống trong một căn hộ.)

Jenny: Does your apartment have a gym?

(Căn hộ của bạn có phòng tập thể hình không?)

Alex: (2) Yes, it does.

(Có.)

Jenny: Does your apartment have a pool?

(Căn hộ của bạn có hồ bơi không?)

Alex: (3) No, it doesn’t.

(Không.)

Jenny: Does your apartment have a yard?

(Căn hộ của bạn có sân không?)

Alex: (4) No, it doesn’t.

(Không.)

Jenny: Does your apartment have a balcony?

(Căn hộ của bạn có ban công không?)

Alex: (5) Yes, it does.

(Có.)

d. Now, practice the conversation with your partner.

(Giờ thì, thực hành bài hội thoại với bạn của em.)


Jenny: Excuse me, Alex. Do you live in a house?

Alex: No, I don’t. I live in an apartment.

Jenny: Does your apartment have a gym?

Alex: Yes, it does.

Jenny: Does your apartment have a pool?

Alex: No, it doesn’t.

Jenny: Does your apartment have a yard?

Alex: No, it doesn’t.

Jenny: Does your apartment have a balcony?

Alex: Yes, it does.

Advertisements (Quảng cáo)