Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lesson 2 Unit 3 – Pronunciation – Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Giải bài Pronunciation – Lesson 2 Unit 3 Friends trang 27 SGK Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

a. “What are you doing…?” often sounds like /wɒdəjəduːɪŋ/.

(“What are you doing…?” thường nghe giống như /wɒdəjəduːɪŋ/.)

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined words.

(Nghe. Chú ý sự thay đổi âm của từ được gạch chân.)


What are you doing tomorrow?

(Ngày mai bạn định làm gì?)

What are you doing on Monday?

(Bạn định làm gì vào thứ Hai?)

Advertisements (Quảng cáo)

c. Listen and cross out the one with the wrong sound changes.

(Nghe và loại bỏ câu có sự đổi âm sai.)


What are you doing tonight?

Advertisements (Quảng cáo)

(Tối nay bạn định làm gì?)

What are you doing on the weekend?

(Cuối tuần này bạn định làm gì?)

What are you doing on the weekend?

=> Sai vì không có sự nối âm.

d. Read the sentences with the correct sound changes to a partner.

(Cùng với một người bạn, đọc những câu có sự thay đổi âm đúng.)

What are you doing tonight?

(Tối nay bạn định làm gì?)

Advertisements (Quảng cáo)