Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải New Words – Lesson 1 Unit 3 Friends – Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn giải bài New Words – Lesson 1 Unit 3 Friends trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

a. Write the words in the table. Listen and repeat.

(Viết các từ vào bảng. Nghe và lặp lại.)


1. tall              2. blue              3. glasses              4. slim              5. red

6. blond              7. long              brown (x2)              9. short (x2)

body

hair

eyes

tall

________

________

red

________

________

blue

________

________

 

– tall (a): cao

– blue (a): màu xanh

– glasses (n): mắt kính

– slim (a): mảnh mai

Advertisements (Quảng cáo)

– red (n): màu đỏ

– blond (a): vàng (tóc)

– long (a): dài

– brown (n): màu nâu

Advertisements (Quảng cáo)

– short (a): ngắn / thấp

– body (n): cơ thể

–  hair (n): tóc

– eyes (n): mắt

body

(cơ thể)

hair

(tóc)

eyes

(mắt)

tall

slim

short

red

blong

long

brown

short

blue

glasses

brown

b. Describe yourself using new words.

(Tự mô tả bản thân em sử dụng các từ mới.)

I have long hair.

(Tôi có mái tóc dài.)

I’m slim. I have short hair. It is brown. My eyes are brown and I wear glasses.

(Tôi mảnh mai. Tôi có mái tóc ngắn. Mắt tôi màu nâu và tôi đeo kính.)

Advertisements (Quảng cáo)