Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Tiết 1 – Ôn tập cuối năm trang 103, 104 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ

CHIA SẺ
Tiết 1 – Ôn tập cuối năm: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 103, 104. Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu  Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ…

Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau 

a) Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

b) Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

M: Kiểu câu Ai làm gì?

            Thành phần câu

Đặc điểm

Chủ ngữ

Vị ngữ

Ai? Cái gì? Con gì ?

Làm gì ?

Cấu tạo

– Danh từ (cụm danh từ)

– Đại từ

Động từ (cụm động từ)

Kiểu câu Ai thế nào?

            Thành phần câu

 

Đặc điểm

Chủ ngữ

Vị ngữ

………………

………………

Cấu tạo

………………

………………

Kiểu câu Ai là gì?

            Thành phần câu

 

Đặc điểm

Chủ ngữ

Vị ngữ

………………

…………

Cấu tạo

………………

…………

Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau 

a) Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

b) Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

Kiểu câu Ai thế nào?

            Thành phần câu

 

Đặc điểm

Chủ ngữ

Vị ngữ

Ai ? Cái gì ? Con gì ?

Làm gì?

Cấu tạo

-Danh từ (Cụm danh từ)

-Đại từ

-Tính từ (cụm tính từ)

-Động từ (cụm động từ)

Kiểu câu Ai là gì?

            Thành phần câu

 

Đặc điểm

Chủ ngữ

Vị ngữ

Ai? Cái gì? Con gì?

Là gì? Là ai? Là con gì?

Cấu tạo

Danh từ (cụm danh từ)

Là + Danh từ (cụm danh từ)