Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Tiết 4 – Ôn tập cuối năm trang 107, 108 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Em hãy viết biên bản cuộc họp

CHIA SẺ
Tiết 4 – Ôn tập cuối năm: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 107, 108. Đọc lại bài Cuộc họp của chữ viết (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 164). Tưởng tượng em là một chữ cái (hoặc một dấu câu) làm thư kí cuộc họp, em hãy viết biên bản cuộc họp đó…

Đọc lại bài Cuộc họp của chữ viết (Tiếng Việt 5, tập hai,

Dưới đây là mẫu biên bản để em tham khảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN BIÊN BẢN

1. Thời gian, địa điểm

2. Thành viên tham dự

3. Chủ toạ, thư kí

4. Nội dung cuộc họp :

– Nêu mục đích :

– Nêu tình hình hiện nay :

– Phân tích nguyên nhân ;

– Nêu cách giải quyết:

– Phân công việc cho mọi người:

– Cuộc họp kết thúc vào…

                                      Người lập biên bản kí

Chủ toạ kí

…………………………………

…………………………………

Đọc lại bài Cuộc họp của chữ viết (Tiếng Việt 5, tập hai,

Dưới đây là mẫu biên bản để em tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT

1. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian : 16 giờ 45 phút, ngày 19-5-2006

– Địa điểm : Lớp 5A, Trường Tiểu học Kim Đồng

2. Thành viên tham dự : Các chữ cái và dấu câu

3. Chủ tọa, thư kí

– Chủ tọa : bác Chữ A

– Thư kí : Chữ D

4. Nội dung cuộc họp :

Bác chữ A phát biểu + Mục đích cuộc họp – tìm cách giúp đỡ Hoàng vì em không biết chấm câu.

+ Tình hình hiện nay : Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu.

– Anh Dấu chấm phân tích nguyên nhân : Khi viết, Hoàng không để ý đến các dấu câu, mỏi tay chỗ nào, em chấm chỗ ấy.

– Bác chữ A nêu cách giải quyết : Từ nay, mỗi khi Hoàng định chấm câu, anh Dấu chấm phải yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn. Anh Dấu chấm có trách nhiệm giám sát Hoàng thực hiện nghiêm túc điều này.

– Tất cả các chữ cái và dấu câu tán thành ý kiến của chủ tọa.

– Cuộc họp kết thúc vào 17 giờ 30 phút, ngày 19-5-2006.

                                        Người lập biên bản kí                                                           Chủ tọa kí

                                                   Chữ D                                                                           Chữ A