Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4 Tiểu học Phổ An – Kiểm tra kì 1 lớp 4 toán...

Tiểu học Phổ An – Kiểm tra kì 1 lớp 4 toán năm 2017 có lời giải chi tiết

CHIA SẺ

Gửi tới thầy cô và các em: Đề thi kiểm tra học kì 1 Toán lớp 4 năm 2017 – 2108 có đáp án kèm theo được Dethikiemtra biên soạn tổng hợp giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, đạt kết quả cao trong kỳ thi cuối học kì 1.

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔ AN

KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4

 NĂM HỌC: 2017-2018

Câu 1:  (1điểm) Số lớn nhất trong các số 176 452; 167 452; 167 452; 176 542 là:

A. 176 452      B. 167 452         C.  167 452          D. 176 542

Câu 2: (1điểm) Chu vi hình vuông là 4m thì diện tích hình vuông là:

A. 1m2        B. 2m2         C. 3m2       D. 4m2

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (0.5 đ)

21m7cm =   ……………….cm          1200 kg = ………………..tạ

Câu 4: (0.5điểm) Tổng hai số là 100, hiệu hai số là 10 thì số bé là:

A.40        B. 45            C.55            D. 50

Câu 5: (1điểm)  Số trung bình cộng của các số 2271; 1450 và 2330 là:

A. 2015     B. 2016       C. 2017        D. 2018

Câu 6: (1điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 1/4  giờ = ……….. phút

A. 15     B. 12         C. 10      D. 20

Câu 7: (2.0điểm)  Đặt tính rồi tính:

a) 45603 + 7891   b) 59235   –  29788     c) 245 x 75           d) 13920 : 60

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 8: (2điểm) Một hội trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 26 m, chiều dài hơn chiều rộng 4m. Tính diện tích hội trường đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (1điểm) Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

—- HẾT —-

Phần I: Trắc nghiệm: ( 7 điểm)

Câu 1: (1điểm) D. 176 542

Câu 2: (1điểm) A.1m2

Câu 3: (1điểm) a.   2107 cm     b.  12 tạ

Câu 4: (1điểm) B. 45

Câu 5: (1điểm)  C. 2017

Câu 6: (1điểm)  A.15

Câu 7: (1điểm)  a. 53494   b. 29447   c.  18375   d. 232

Bài giải

Chiều rộng hội trường là:

( 26 – 4 ) : 2 = 11 (m)

Chiều dài hội trường là:

11 + 4 = 15 (m)

Diện tích hội trường hình chữ nhật là:

11 x 15 = 165 (m2 )

Đáp số: 165 m2

(Học sinh giải bài toán bằng cách khác đúng vẫn cho điểm tuyệt đối)

Câu 8. (1điểm )

  • Nếu HS lập luận và tìm đúng số 9580: 1 đ
  • HS tìm đúng số mà không lập luận: 0.5 đ
CHIA SẺ