Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Thi kì 1Toán 4 trường THCS Võ Thị Sáu: Số bé nhất trong các số 7906 ; 9760 ;6708; 9870 là?

Trường THCS Võ Thị Sáu: Thi kì 1 lớp 4 Toán của có đáp án chi tiết.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

STT

Đọc số

Viết số

a  17 503 467
b Hai trăm linh tám triệu một trăm mười hai nghìn chín trăm.
c 450 165 366
d Năm triệu một trăm linh chín nghìn tám trăm

2.  Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng.

Số bé nhất trong các số 7 906 ; 9 760 ;6 708; 9 870 là:

A. 7 906    B.  9 760      C.   6 708         D 9 870

3 : Điền số hoặc dấu (>,<, =)thích hợp vào chỗ chấm :

a. 4 tấn 50 kg  =  ……. kg

b. 7 dm2 45 cm2 …… 7045 cm2

4: Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau:

2016-12-16_173205

II. PHẦN TỰ LUẬN:

1. Trong tứ giác ABCD sau:

2016-12-16_173351

Advertisements (Quảng cáo)

a) Nêu tên một góc tù: ……………………………………….

b) Nêu tên một cặp cạnh song song:……………………………..

2 : Đặt tính rồi tính.

a. 678 235 + 241 636            b.  346  105

3: Tìm x:

a) 726 485 –x = 452 936                     b)  805 : x = 35

4: Bài toán:

Một trường tiểu học có 662  học sinh. Số học sinh nam hơn số học sinh nữ là 82 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?


ĐÁP ÁN

Advertisements (Quảng cáo)

STT

Đọc số

Viết số
a Mười bảy triệu năm trăm linh ba nghìn bốn trăm sáu mươi bảy  17 503 467
b Hai trăm linh tám triệu một trăm mười hai nghìn chín trăm. 208 112 900
c Bốn trăm năm mươi triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi sáu 450 165 366
d Năm triệu một trăm linh chín nghìn tám trăm 5 109 800

2. Đáp số   6708

3 : a. 4 tấn 50 kg  =  4050 kg

b. 7 dm2 45 cm2< 7045 cm2

4:

2016-12-16_173636

II. PHẦN TỰ LUẬN:

1. a) Nêu tên một góc tù: góc tù đỉnh D , cạnh DH, DB( hoặc  góc tù đỉnh A, cạnh AC, AB)

b) Nêu tên một cặp cạnh song song: CD và AB (hoặc AC và BD)

2 :

2016-12-16_173721

3: a) 726 485 – x = 452 936                         b)  805 : x = 35

x = 726 485 – 452 936                                  x = 805 : 35

x = 273 549                                                 x = 23

4 . Tóm tắt

2016-12-16_173844

Bài giải

Số họcsinh nam của trường đó là :

( 662 + 82 ) : 2 = 372 ( họcsinh )

Số họcsinh nữ của trường đó là :

372 – 82 = 290  ( họcsinh )


Đáp số
:     372 họcsinh nam; 290 họcsinh nữ

Advertisements (Quảng cáo)