Trang chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2015 có...

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2015 có đáp án mới nhất

Chia sẻ

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2015 có đáp án mới nhất gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận của trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

PHÒNG GD& ĐT KRÔNG NĂNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – KHỐI 4

NĂM HỌC 2015-2016

MÔN TOÁN – Thời gian 45 phút

A/ ĐỀ BÀI

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của các câu sau.

1. Trong các số: 605, 7362, 1207, 20601

Số chia hết cho 2 là:

A. 605                     
B.1207

C.7362                  
D.20601

2. Kết quả của phép tính  57696  + 814 là :

A . 57890                
B.58520                C 58 510                    
D.58610

3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm:     ngày  = ……………… giờ

A. 5 giờ    
B.12 giờ               
C.7 giờ              
D.8 giờ

4. Số cần điền  vào  ‎ []   để 512 []   chia hết cho cả 2 và 5 là :

A. 5          
B.3          
C.0                  
D.6

II/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1. Tìm x (1điểm)

x – 306 = 504 b. x + 254 = 680

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 48796 + 63584       b. 80326 – 45712         c. 3124 x 213       d.  8208 : 24

Bài 3(1 điểm) : Tính diện tích hình bình hành có đường chéo lần lượt là : 5dm và  8dm .

Bài 4: Một đàn gà có 28 con trong đó số gà trống ít hơn số gà mái 16 con. Tính số gà trống, gà mái (2 đ)

B/ ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM Đề thi học kì 1 lớp 4

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu 1:  Ý-  D          (1 điểm)

Câu 2:  Ý-  C        (1 điểm)

Câu 3:  Ý-  B          (1 điểm)

Câu 4:  Ý-   C        (1 điểm)

II/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1 Viết số: (1đ) (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm)

a. x = 810 b. x= 426

Bài 2. (2đ)  (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm)

48796 +63584                         b. 80326 – 45712

        48796                                80326

63584                            –     45712

        112380                                34614

dap-an-cau-cd

Bài 3 : (1điểm)

Bài giải

Diện tích hình bình hành là:

8 x 5 : 2 = 20 (dm2)

Đáp số: 20 dm2

Bài 4: (2 đ)

Tóm tắt:   bai4Bài giải

Số con gà trống là:

(28 – 16): 2 = 6 (con)

Số con gà mái là:

28 – 6 = 22 (con)

Đáp số: gà trống : 6 con

Gà mái:    22 con

Đề thi và đáp án của thầy  Triệu Bình Long