Trang chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4 Đề kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 – 2019 Tính chu...

Đề kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 – 2019 Tính chu vi mảnh đất đó

Chia sẻ

Kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2018 – 2019 có đáp án: Tính diện tích mảnh đất đó?

Trường: Tiểu học       ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I

Họ & tên HS: ……..………………  MÔN: TOÁN     

THỜI GIAN: 40 PHÚT

Lớp: 4 ……….                         NĂM HỌC: 2018 – 2019             

 I/ PHẦN I. TRẮC NGHIỆM .

Hãy khoanh vào ý trước câu trả lời đúng.

1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong số  83 574 là:

A. 80        B. 800        C. 8000          D. 80000

2:. (0,5đ) Tính trung bình cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12      B. 102         C. 112           D. 510

3(0,5 điểm)  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm  6m29dm2 =…. dm2 là:

A. 609               B. 690           C. 6009            D. 69

4: (0,5đ) ) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275                   B. 27500                C. 200075          D. 2075

5: (1đ) Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật

a.Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ……và …….

b.Đoạn thẳng  BC song song với đoạn thẳng ……

6: (0,5đ)    Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là

A.  602 507            B. 600 257                 C. 602 057                    D. 620 507

7: (2đ)    Đặt tính rồi tính :

a) 307 x 40               b) 672 : 21       c)  572863 + 280192         d)  728035 – 49382

8: 1 điểm)  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

2 x 39 x5

9: (1đ) Tính giá trị biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

10: (2,5đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất đó ?

b, Tính diện tích mảnh đất đó?

ĐÁP ÁN

Quảng cáo

Quảng cáo

Phần trắc nghiệm

1: D (0.5đ)            2: B (0.5đ)         3: A (0.5đ)

4: D (0.5đ)               6: D (0.5đ)

Phần tự luận.

5: ( 1đ) a) AB ; DC b) AD

7: ( 2đ) HS đặt tính đúng và có kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

8: ( 1đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2×5)

=39 x10

= 390

9 : ( 1 đ ) Tính giá trị biểu thức

                                    ( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

10 : (2,5đ)Giải

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là        :           (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m)                             (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:                 (0,25đ)

163 – 56 = 107 (m)                                       (0,25đ)

Chu vi mảnh đất hình chữ nật là:               (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m)              (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là:             (0,25đ)

163 x 107   = 17441 (m2)               (0,25đ)

Đáp số:  Chu vi, 540 m               (0,25đ)

Diện tích, 17441m       (0,25đ)